Double pylorus; report of a case

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Introduction: Double pylorus (DP) is an uncommon condition characterized by the presence of bilateral (double) communication between the gastric antrum and the bulbus. DP was first reported in 1969 by Smith and Tuttle. This condition may arise (occur) as a result of a congenital abnormality or as an acquired complication of penetrating ulcer. Case report: A 60-year-old female patient who presented with dyspeptic complaints had a history of diabetes mellitus and hypertension. In the upper gastrointestinal system gastroscopy performed under sedation, an ulcer was found in the antrum. In the control gastroscopy performed after two months of medical treatment, it was observed that the ulcer in the antrum healed, but a second lumen opened from the ulcer area to the bulb. Conclusion: DP is an extremely rare condition and usually occurs as a complication of peptic ulcer. Since there is a positive correlation between DP and Helicobacter pylori (HP), diagnostic gastroscopy and detection of the presence of HP are very important in terms of treatment. PPI and, if available, HP eradication are generally recommended in medical treatment. Surgery may be required if symptoms do not improve despite medical treatment, or recurrent bleeding, obstruction, or perforation develops. Knowing the presence of DP beforehand in endoscopic procedures such as ERCP and EUS using a side-view camera is important in terms of reducing complications.
Double pylorus (DP), mide antrumu ile bulbus arasında ikili bir iletişimin varlığı ile karakterize nadir bir durumdur. DP ilk olarak 1969 yılında Smith ve Tuttle tarafından rapor edilmiştir. Kongenital bir anormalliğe veya akkiz olarak penetre ülser komplikasyonu sonucu gelişebilir. Olgu Sunumu: Dispeptik yakınmaları nedeniyle başvuran 60 yaşındaki kadın hastanın öz geçmişinde diyabetes mellitus ve hipertansiyon öyküsü mevcuttu. Sedasyon altında yapılan üst gastrointestinal sistem gastroskopisinde antrumda ülser mevcuttu. İki aylık medikal tedavi sonrası yapılan kontrol gastroskopisinde antrumdaki ülserin düzeldiği ancak ülser alanından bulbusa açılaPilorn ikinci bir lümen geliştiği izlendi. DP oldukça nadir görülen bir durum olup, genellikle petik ülser komplikasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. DP ile HP arasında pozitif korelasyon olduğundan tanısal gastroskopi ve HP varlığının ortaya konulması tedavi açısından oldukça önemlidir. Medikal tedavide genellikle PPI ve varsa HP eradikasyonu önerilmektedir. Eğer medikal tedaviye rağmen semptomlar gerilemezse veya tekrarlayan kanama, obstrüksiyon veya perforasyon gelişirse ameliyat gerekebilir. ERCP ve EUS gibi yandaş görüşlü kamera kullanılan endoskopik işlemlerde önceden DP varlığının bilinmesi komplikasyonları azaltma açısından önemlidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Double Pylorus, Gastroscopy, Helicobacter Pylori, Antrum, Ulcer, Çift Pilor, Gastroskopi, Helicobakter Pylori, Antrum, Ülser

Kaynak

Aydın Sağlık Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

3

Künye

Kesıcı, U. , Genç, M. S. & Polat, N. (2021). Double pylorus; report of a case . Aydın Sağlık Dergisi , 7 (3) , 285-291 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder/issue/65413/945902