Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Resul
dc.date.accessioned2020-09-21T06:30:23Z
dc.date.available2020-09-21T06:30:23Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationResul, K. U. R. T. DOĞUM SONRASI YARIM VE KISMİ ÇALIŞMA HAKKI.en_US
dc.identifier.issn1305-4074
dc.identifier.issn2149-4185
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1041
dc.description.abstractKadınların eğitim düzeyinin artmasıyla, sanayileşme ve modern- leşmeyle beraber üretimin makineleşmesiyle birlikte kadın işgücünü art- tığı görülmektedir. Ekonomik ve sosyal refaha, büyümeye doğrudan et- kisi olan kadın istihdamının artırılması, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. Kadın çalışanlar, tüm Dünya’da ol- duğu gibi Türkiye’de de çalışma hayatında özel olarak korunması gere- ken gruplar içerisinde yer almaktadır. Yaşamın her bölümünde var olan ve kutsal olan annelik görevini sürdürürken, çalışma hayatında da varlıklarını devam ettiren kadın çalı- şanların istihdamının arttırılması ve istihdamda kalıcılığın sağlanması için 6663 sayılı Kanunla iki önemli düzenleme yapılmıştır. Bunlar; yarım çalışma ve kısmi süreli çalışma hakkıdır.en_US
dc.description.abstractWith the increase in the level of education of women, industrializa- tion and modernization it is being seen that machinery of production and female labour force participation has increased. The increase in the employment of women—which directly effect to economic and social refinement and influence on growth—is an important indicator of the level of development of countries. Female employees are among the groups requiring social protection in labour life all over the world as well as in Turkey. Two important arrangements have been made with the Act No. 6663 to increase the employment of women employees and to ensure employment permanence while continuing their sacred maternity duties within the life course. These new arrangements are the right to postpartum half-work and the right to postpartum part-time work.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDoğumen_US
dc.subjectEvlat Edinmeen_US
dc.subjectYarım Çalışmaen_US
dc.subjectKısmi Süreli Çalışmaen_US
dc.subjectYarım Çalışma Ödeneğien_US
dc.subjectChildbirthen_US
dc.subjectAdoption Of A Childen_US
dc.subjectHalf-Worken_US
dc.subjectPart-Time Worken_US
dc.subjectHalf-Work Allowanceen_US
dc.titleDoğum sonrası yarım ve kısmi çalışma hakkıen_US
dc.title.alternativeThe right to postpartum half-work and part-time employmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4484-3643en_US
dc.contributor.institutionauthorKurt, Resul
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue159en_US
dc.identifier.startpage705en_US
dc.identifier.endpage724en_US
dc.relation.journalLegal Mali Hukuk Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record