Show simple item record

dc.contributor.authorBaspinar, Tulay
dc.date.accessioned2020-11-19T08:00:05Z
dc.date.available2020-11-19T08:00:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-30
dc.identifier.citationBaspinar, Tulay. (2019). Cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin deliryuma yönelik bilgi, tutum ve bakım uygulamalarının değerlendirilmesi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1207
dc.descriptionTez Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şennur Kula Şahinen_US
dc.description.abstractYoğun bakımda yatan hastalarda çok fazla görülen deliryum, oryantasyon kaybı dikkat ve belleğin bozulmasıyla karakterize, gün içinde değişim gösteren konfüzyonel bir durumdur. Deliryumu tanılama, bakım ve tedavisi konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak, yoğun bakım hemşireleri için oldukça önemlidir. Bu araştırma bir üniversite hastanesinin yetişkin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin deliryuma yönelik bilgi, tutum ve bakım uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel türde çalışma olarak gerçekleştirildi. Araştırma Ekim – Aralık 2018 tarihleri arasında beyin cerrahi, kalp damar cerrahi, anesteziyoloji ve re-animasyon, göğüs cerrahi ve genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan tüm hemşireler (69) araştırmanın evrenini, araştırmaya katılmayı kabul eden 63 yoğun bakım hemşiresi ise araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veri toplamada araştırmacı tarafından geliştirilen sosyodemografik özelliklere ilişkin soru formu, deliryum ile ilgili bilgi, tutum ve uygulamaların değerlendirildiği anket formu kullanıldı. Veriler yüz-yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin değerlendilmesinde sayı ve yüzde olarak; sürekli ölçümlerde ortalama ve standart sapma student t testi, pearson korelasyon analizi yöntemi kullanıldı. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 31,6±6,7 olduğu, 7,3±5,8 yıldır bulundukları YBÜ’sinde çalıştığı, %63.5’inin deliryuma yönelik eğitim aldığı, bilgi sahibi olduğu, %50.8’nin deliryumu tanılamada form kullanmadığı, bilgi düzeyleri (10,3±4.0) ve tutumlarının (33,4±4,5) iyi düzeyde olduğu saptandı. Tanıtıcı özellikler ile bilgi düzeyi, tutum ve bakım uygulamaları karşılaştrıldığında kadın cinsiyete sahip olanların bakım uygulamalarında daha etkili olduğu, hemşirelerin yaş düzeyleri arttıkça deliryum bilgi puan ortalamaları ve bakım uygulama puan ortalmalarının da artış gösterdiği saptandı. Araştırma sonucunda yoğun bakımda uzun süre çalışmanın getirdiği deneyim, tutum ve uygulamayı etkilediği görülmektedir. Yoğun bakım hemşirelerine, deliryum risk faktörleri ve sonuçları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi, hemşirelerin, ii deliryumu tanılamada ölçek kullanması için teşvik edilmesi ve yoğun bakım ünitelerine yeteri kadar eleman desteği verilmesi önerilir.en_US
dc.description.abstractDelirium, which is often observed in patients in intensive care unit, is a confusional situation that is characterized by loss of orientation, impaired attention and memory and which changes during the day. It is of vital importance for intensive care unit nurses to have knowledge and skills in diagnosis, care and treatment of delirium. This study was conducted as a descriptive and cross-sectional study to evaluate the delirium knowledge, attitudes and patient care practices of nurses working in adult surgical Intensive care clinics of a university hospital. The population of the study consisted of all nurses (69) who were working in Neurosurgery, Cardiovascular Surgery, Anaesthesiology and Re-animation, Thoracic Surgery and General Surgery Intensive Care Units and the sample of the study consisted of 63 intensive care unit nurses who accepted to participate in the study between October and December 2018. The data were collected by a questionnaire about socio-demographic characteristics developed by the researcher and a questionnaire in which knowledge about delirium, attitudes and practices are evaluated. The data were collected through face-to-face interviews. In the evaluation of the data, numbers and percentages were used and mean and standard deviation, student t-test and Pearson correlation analysis method were used in continuous measurements. It was seen that the mean age of the nurses who participated in the study was 31.6±6.7, and they worked in the same intensive care unit for 7.3±5.8 years, 63.5% of the nurses received training and had knowledge about delirium, 50.8% of them did not use any form and their knowledge levels (10.3±4.0) and attitudes 33.4±4.5 were at a good level. When the introductory characteristics were compared with knowledge level, attitude and practices, it was found that the female nurses were more effective in the care practices, and the delirium knowledge score averages and the mean care practice score increased in parallel with their ages. It was concluded that the long-term experience in intensive care units affects the attitude and practices. It is recommended to provide intensive care nurses with inservice training about delirium risk factors and results, to encourage nurses to use scales in diagnosing delirium and to provide adequate number of personnel support to intensive care units.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeliryumen_US
dc.subjectYoğun Bakımen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectBilgi Düzeylerien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectBakımen_US
dc.subjectDeliriumen_US
dc.subjectIntensive Careen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectLevel Of Knowledgeen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectPatient Careen_US
dc.titleCerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin deliryuma yönelik bilgi, tutum ve bakım uygulamalarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of delirium knowledge, attitudes and patient care practices of the nurses working in the surgical intensive care uniten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record