Show simple item record

dc.contributor.authorKaradag Yavuz, Elin
dc.date.accessioned2020-11-19T08:16:29Z
dc.date.available2020-11-19T08:16:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKaradag Yavuz, Elin. (2020). Yöneti̇ci̇ hemşi̇releri̇n ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve çatışma yöneti̇m strateji̇leri̇ arasındaki ilişki. İstinye Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1213
dc.descriptionTez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Gülhan KALMUKen_US
dc.description.abstractModern ülkelerde yaşayan bireylerin, çalışma yaşamında çatışma ile karşılaşması kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle yoğun iş gücü ve multidisipliner temelli çalışma gerektiren kurumlardan biri olan hastanelerde bu olgu ile daha sık karşılaşılmaktadır. Sağlık sektöründe görev yapan yönetici ve asistan pozisyonundaki hemşirelerin kişilik özelliklerine göre çatışma yönetim stratejileri farklılık gösterdiği öngörülmektedir. Çalışmanın amacı, özel bir zincir hastane grubunda yönetici hemşirelerin kişilik özellikleri ve çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma 2019-2020 yılları arasında İstanbul ilinde bulunan 8 özel hastaneyi kapsamaktadır. Üst ve orta düzey toplam 165 yönetici hemşireye elektronik posta ve yüz yüze anket uygulanmıştır. Anketlerdeki veriler, SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Değişkenlerin Cronbach alfa güvenilirlik değerleri; çatışma yönetim stratejileri 0,734, kişilik özellikleri 0,816 bulunmuştur. Kişilik özellikleri ve çatışma stratejileri alt boyutlarının sosyodemografik özelliklere göre fark yaratıp yaratmadığını tespit etmek için bağımsız gruplar t testi ve anova testi uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda; katılımcıların en çok kullandıkları çatışma yönetim stratejisinin kaçınma stratejisi olduğu ve kişilik özelliklerinin tamamı ile ilişkisinin olmasının durum ile tam anlamıyla örtüştüğü düşünülmektedir Yönetici hemşirelerin kişilik özellikler ile çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için uygulanan regresyon analizi sonucunda alt boyutlar arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak yönetici hemşirelerin kişilik özellikleri ile çatışma yönetim stratejileri arasında ilişki olduğu kanıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractEncountering conflict in working life is inevitable for individuals of modern culture. This phenomenon is more common in hospitals, which are one of the intense workforce and multidisciplinary based working institutions. It is predicted that conflict management strategies differ according to the personality traits of the nurses who are managers and assistant positions in the health sector. The aim of the study is to examine the relationship between personality traits and conflict management strategies of manager nurses in a private chain hospital group. The study was conducted in 8 private hospitals in İstanbul between 2019-2020 years. Questionnaires were conducted to 165 senior and middle level managers via e-mail and face to face. The data in the questionnaires were analyzed with the SPSS 22.0 program. Cronbach alpha reliability values of variables; conflict management strategies were found to be 0.734, personality traits were found to be 0.816. Independent groups t test and Anova test were applied to determine whether sub-dimensions of personality traits and conflict strategies made a difference according to sociodemographic characteristics. As a result of the correlation analysis; It is thought that the conflict management strategy used by the participants the most is the avoidance strategy, and that its relationship with all personality traits fully coincides with the situation. As a result of the regression analysis applied to determine the relationship between the personality traits of manager nurses and conflict management strategies, a positive and significant relationship was found between the sub-dimensions. As a result, it has been proven that there is a relationship between manager nurses' personality traits and conflict management strategies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectÇatışmaen_US
dc.subjectÇatışma Yönetimien_US
dc.subjectÇatışma Yönetimi Stratejilerien_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectKişilik Özelliklerien_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectConflict Managementen_US
dc.subjectConflict Management Strategiesen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectPersonality Traitsen_US
dc.titleYönetici hemşirelerin kişilik özellikleri ve çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between conflict management strategies and personality traits of nurse managersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record