Show simple item record

dc.contributor.authorComert, Gulhan
dc.date.accessioned2020-11-23T12:50:36Z
dc.date.available2020-11-23T12:50:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationComert, G. (2019). Karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nakilden beklentilerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1241
dc.descriptionTez Danışmanı: Dr. Sennur KULA ŞAHİNen_US
dc.description.abstractKaraciğer transplantasyonu, farklı tedavi yöntemleri ile tedavisi olmayan, karaciğer yetmezliğindeki hastalara önerilen tek tedavi yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nakilden beklentilerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bir üniversitesi hastanesinin organ nakil merkezinin bekleme listesinde yer alan 37 hastanın tamamı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada nicel yöntem kullanılmış, araştırmacı tarafından 37 hasta üzerinden veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde sayı, yüzde, Ki Kare test ya da Fisher test istatistiği kullanıldı. Ölçek toplam puan karşılaştırılmasında ise Student t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nicel araştırmadan elde edilen sonuçlara göre hastaların cinsiyet, medeni durum, gelir durumları, hastalık tanısı zamanı ve nakil bekleme zamanı değişkenleriyle karaciğer nakli sırasında yaşadıkları sorun ve güçlükler üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında hastaların aile yaşadıkları yerler, aile tipleri, yaş ve yaşadıkları sorun, güçlükler üzerinde önemli bir etken olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yine hasta gruplarının nakilden pek fazla ümitleri olmasa da kısmen de olsa nakil olabilme düşüncelerinin hayata karşı pozitif kalabilmelerine imkan tanıdığı görüşüne varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe liver transplantation is defined as the single treatment method that is recommended in liver failure which does not have various treatment methods. This study has been carried out so as to determine the expectations and difficulties of the patients in the waiting list of liver transplantation. All of the 37 patients who were in waiting list of liver transplantation of a organ transplantation center of a university hospital consisted of the sample of this study. Quantitative method was used in the study and the data were collected from 37 patients by the researcher. Number, percentage, Chi Square test or Fisher test statistics were used in the analysis of the quantitative data. Student t-test and ANOVA analysis were used to compare the total score of the scale. The results obtained from the quantitative study of the patients in the waiting list of liver transplantation revealed that there were statistically significant differences in terms of the variables of gender, marital status, income status, disease diagnosis time and waiting time for transplantation time and the problems and difficulties they experienced during the process of liver transplantation (p<0.05). The findings obtained from the study presented that the factors of the families of the patients, the places they were living, their family types, their age and the problems they experienced during the process of liver transplantation. Moreover, it was concluded that the patients’ thoughts of being able to have transplantation, even partly, enabled them to have positive attitudes towards life although the patient groups did not have much hope from the transplantation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectCanlıen_US
dc.subjectKadavraen_US
dc.subjectKaraciğeren_US
dc.subjectKaraciğer Naklien_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectLivingen_US
dc.subjectCadaveren_US
dc.subjectLiveren_US
dc.subjectLiver Transplantationen_US
dc.titleKaraciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nakilden beklentilerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the expectations and difficulties of the patients' in the waiting list of liver transplantation from the transplantationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record