Show simple item record

dc.contributor.authorYildirim, Fatma Bilgenur
dc.date.accessioned2020-12-02T12:14:57Z
dc.date.available2020-12-02T12:14:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationYildirim, F. B. (2020). Hizmetkâr liderliğin kariyer başarısı üzerindeki etkisinde lider- üye etkileşiminin aracırolü: belediye çalışanları üzerine bir araştırma. İstinye Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1262
dc.descriptionTez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TORUNen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Hizmetkâr Liderlik ile Kariyer Başarısı arasındaki ilişkide yer alan Lider-Üye Etkileşiminin aracılık etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın örneklemini İstanbul’da yer alan bir belediyenin çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri anketler aracılığıyla toplanmıştır. Bu kapsamda üç yüz otuz sekiz anket analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Hizmetkâr Liderlik ve Lider-Üye Etkileşiminin iş görenlerin Kariyer Başarısı üzerinde nasıl etkili olduğunu göstermektedir. Hizmetkâr Liderliğe sahip ve Lider-Üye Etkileşimi kalitesi yüksek olan çalışanların kariyer başarılarının da yüksek olduğunu çalışmamızda ortaya konmuştur. Ayrıca Hizmetkâr Liderlik, Kariyer Başarısı ile Lider-Üye Etkileşimi arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisinin olduğu saptanmıştır. Hizmetkâr liderlik, üyelerine karşı empati kurabilmeyi, fedakâr davranmayı, sevgi, şefkat ve kendi menfaatinden önce üyelerinin isteklerini, taleplerini ön planda tutmayı, onlara hizmet etmeyi öngören modern bir liderlik yaklaşımıdır. İş yaşamında, üyelerinin hizmetkârı olan liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu çalışmamıza konu olan Hizmetkâr liderlik boyutları Güçlendirme, Geride Durma, Hesap Verebilirlik, Affetme, Cesaret, Tevazu, Sorumlu Yöneticilik sıralanmaktadır. Diğer yandan lider-üye etkileşiminin boyutları ise etki, sadakat, katkı ve profesyonel saygıdır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, Van Dierendonck ve Nuijten (2011) tarafından geliştirilen Hizmetkâr liderlik anketinden yararlanılmıştır. Duyan (2012) tarafından bu anket Türkçeleştirilmiştir. Başta teorik olarak çerçevesi çizilen Hizmetkâr liderliğin, deneysel araştırmalara konu olması açısından geçerli ve güvenilir kaynakların olması çok önemlidir. Araştırmada kullanılan üç değişken ve bu değişkenlerin alt boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerlerini kapsayan betimleyici bulgular (tanımlayıcı istatistik) ve bağımlı, bağımsız ve aracı değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla hesaplanan Pearson korelasyonu değerleri hesaplanmıştır. Buna göre %95 güven aralığında, 0.5 standart sapma değeri ve 0.05 kabul edilebilir tolerans değeri (d) alınarak hesaplanan örneklemin büyüklüğü 265 olarak hesaplanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the mediating effect of the Leader-Member Interaction in the relationship between Servant Leadership and Career Success was examined. The sample of this study is a research done on the employees of a municipality in Istanbul. The data of this study were collected through questionnaires. The results of this study show how the Servant Leadership and Leader-Member Interaction is effective on the Career Success of the employees. It was revealed in our study that employees with Servant Leadership and having high Leader-Member Interaction quality also had high career success. In addition, it has been determined that there is a partial mediating effect in the relationship between Servant Leadership, Career Success and LeaderMember Interaction. Servant Leadership is a modern leadership approach that aims to empathize with its members, to act devotedly, to prioritize and serve the wishes and demands of their members before love, compassion and their own interests. In business life, the need for leaders, who are the servants of their members, is rapidly increasing. The Servant Leadership dimensions that are the subject of this study are Strengthening, Behind, Accountability, Forgiveness, Courage, Modesty, Responsible Management. On the other hand, the dimensions of Leader-Member Interaction are impact, loyalty, contribution and professional respect. In this study, Servant Leadership questionnaire developed by Van Dierendonckand Nuijten (2011) was used as data collection tool. This questionnaire was translated into Turkish by Duyan (2012). It is very important that Servant Leadership, which is theoretically framed at the beginning, has valid and reliable sources in terms of being subject to experimental research. Pearson correlation values were calculated to examine the relationships between descriptive findings (descriptive statistics) and dependent, independent intermediary variables, which included the three variables used in the study and the mean and standard deviation values of the sub-dimensions of these variables.Accordingly, the size of the sample was calculated as 265 with 95% confidence interval, 0.5 standard deviation and 0.05 acceptable tolerance value (d).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHizmetkâr Liderliken_US
dc.subjectLider Üye Etkileşimien_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectKariyeren_US
dc.subjectKariyer Başarısıen_US
dc.subjectServant Leadershipen_US
dc.subjectLeader Member Interactionen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectCareeren_US
dc.subjectCareer Successen_US
dc.titleHizmetkâr liderliğin kariyer başarısı üzerindeki etkisinde lider- üye etkileşiminin aracırolü: belediye çalışanları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe mediating role of leader-member exchange on the relationship between servant leadership and career success: a research on municipal employeesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record