Show simple item record

dc.contributor.authorDurmus, Aydogan
dc.date.accessioned2021-01-13T11:20:18Z
dc.date.available2021-01-13T11:20:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDurmuş, A . (2019). Piyasa Fiyat Dengesinin Bozulması ve Büyüme Belirsizliği . İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (1) , 178-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johass/issue/45351/516408en_US
dc.identifier.issn2667-4343
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1324
dc.description.abstractPazar, ekonomiyi oluşturan tüm faktörleri bir araya toplayan fiziksel ya da sanal ortamdır. Pazardaki tüm elemanlar birer alt kümedir ve kendi sistemlerine sahiptir. Ancak bunların birbirleri ile etkileşimi de ekonomi kümesini oluşturmaktadır. Bir pazarda alt pazarlar mevcuttur. Bunlar sermaye pazarı, risk pazarı, kredi pazarı ve bunun gibi pek çok değişkendir ve toplamda her birinin birbiri ile alışverişi mevcuttur. Bu alışverişi oluşturan fiyatların değişmesi, pazar riskinin çıkış noktasıdır. Sermayenin daralması, yeni yatırımların yapılmasını engelleyecek ve bu durum istihdamın duraksamasına neden olacaktır. İstihdamın duraksaması kişi başına düşen geliri azaltan ve yerel para biriminin değerini düşüren önemli bir faktördür. Ayrıca insan gücünün kullanılmaması, üretimin ve dolayısıyla satışların dengesinin de bozulmasını ifade etmektedir. Satış dengesinin bozulması fazla arz ya da fazla talebi doğurabilmekte, bu durum mal ve hizmetlerin fiyatlarında değişim yaratabilmekte, alım gücü düşebilmektedir. Bunların her biri ayrı ayrı finansal krizin bir belirtisi olarak görülmeli ve gerek bireysel gerek örgütsel gerekse devlet eli ile önlemler alınmalıdır. Ekonomik krizin varlığı dengesizlik ve istikrarsızlık demektir ki bu tür bir pazarda parası olanlar bunu harcamamayı tercih edecek ve beklemeye geçeceklerdir. Bekleme süresinin uzunluğu sermayenin başka pazarlara kayması ile sonuçlanabilir ve söz konusu durumda uzun süre ekonominin pozitif yönlü büyümesinden de söz edilemez. Dolayısıyla elde edilen bulgular, pazardaki risklerin hem doğrudan hem de dolaylı olarak ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe market is a physical or virtual environment that gathers all the factors that make up the economy. All elements in the market are subgroups and have their own systems. However, their interaction with each other also constitutes the economy. There are sub-markets in a market. These are many variables such as the capital market, the risk market, the credit market, and they are all exchanged with each other. The change in the prices of these exchanges is the starting point of market risk. The contraction of capital will hinder the realization of new investments and this will result in a halt in employment. Employment pause is an important factor that reduces per capita income and reduces the value of the local currency. In addition, the use of manpower refers to the deterioration of production and therefore the balance of sales. The deterioration in the sales balance may lead to excessive supply or excess demand, which may cause changes in the prices of goods and services and decrease the purchasing power. Each of these should be considered separately as a sign of the financial crisis and measures should be taken both individually and organizationally. The existence of the economic crisis means imbalance and instability, in which those who have money in such a market will prefer not to spend it and will wait. The length of the waiting period may result in capital shifting to other markets and in this case, the positive growth of the economy cannot be mentioned for a long time. Therefore, the findings show that the risks in the market both directly and indirectly affect the economic growth negatively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPazaren_US
dc.subjectPazar Riskien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectMarketen_US
dc.subjectMarket Risken_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.titlePiyasa fiyat dengesinin bozulması ve büyüme belirsizliğien_US
dc.title.alternativeDegradation of market price balance and growth uncertaintyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorDurmus, Aydogan
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage178en_US
dc.identifier.endpage187en_US
dc.relation.journalİnsan ve Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record