Show simple item record

dc.contributor.authorOzelci, Fahrettin
dc.date.accessioned2021-07-09T13:43:49Z
dc.date.available2021-07-09T13:43:49Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationOzelci, F. (2020). Covıd-19 tanılı hastalarda solunum fonksiyon, depresyon ve yaşam kalitesindeki değişimin araştırılması. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1905
dc.descriptionTez Danışmanı: Doç. Dr. Yasemin BURAN ÇIRAKen_US
dc.description.abstractCovid-19 Tanılı Hastalarda Solunum Fonksiyon, Depresyon ve Yaşam Kalitesindeki Değişimin Araştırılması Fahrettin ÖZELÇİ İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Danışman: Doç. Dr. Yasemin BURAN ÇIRAK 2021 COVID-19 enfeksiyonu hala tüm dünyayı ve ülkemizi yoğun şekilde etkilemeye devam etmektedir. COVID-19 enfeksiyonunun, akut dönem sonrasında uzun dönemde insan hayatını ne kadar etkilediği; yaşam kalitesi, solunum fonksiyonları, psikolojik durum, fonksiyonellik ve bağımsızlık düzey üzerindeki etkisini açıklayan sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kesin COVID-19 tanısı almış ve hastanede pandemi biriminde tedavi görmekte olan hastaların hastane dönemindeki ve taburculuktan 12 hafta sonrasındaki dönemde semptom, ağrı ve solunum fonksiyonu yönünden değerlendirilmesi; taburculuk günü ve bunu izleyen 12 hafta sonrasındaki dönemde yaşam kalitesi, depresyon düzeyi ve fonksiyonel düzey değerlendirilmesi ile COVID-19'un akut ve sub-akut dönemde hastalar üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmaya 42 hasta dahil edildi. Dahil edilen hastaların demografik bilgileri ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Ağrı şiddeti ve hareket korkusu vizüel analog skalası ile, solunum fonksiyonu modifiye Borg skalası ile, yaşam kalitesi SF-36 yaşam kalitesi anketi ile, depresyon düzeyleri Beck depresyon ölçeği ile, fonksiyonel ve bağımsızlık düzeyleri ise post-covid fonksiyonel statü skalası ile değerlendirildi. Hastaların %57,1' i kadındı. Hastaların %80' inin ise sigara ve/veya alkol kullanmadığı görüldü. Olguların %50' sinin en az bir komorbiditesinin olduğu ve %64,3' ünün cerrahi öyküsünün bulunduğu tespit edildi. Hastaların vücut kitle indeksi 27,43±5,24 ile kilolu oldukları belirlendi. Hastanede kalış süresinin ortalaması ise 7,64±3,17 idi. Ayrıca hastaların 27 (%63,1)'sinin 40 yaş ve üzeri olduğu görüldü. Hastaların taburculuk günü ve taburculuktan 12 hafta sonra değerlendirilen solunum fonksiyonları, depresyon düzeyleri, yaşam kaliteleri ve fonksiyonel düzeylerinde anlamlı bir değişim ve iyileşme tespit edildi (p<0.05). Hastaneye yatış günü, taburculuk günü ve taburculuktan 12 hafta sonraki ağrı değerlendirmesinde hastaneye yatış gününden taburculuğa kadar ağrıda anlamlı bir azalma olduğu görüldü (p<0.05). Taburculuk günü ve 12 hafta sonraki ağrı şiddetine baktığımızda anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak, COVID-19'un akut dönemde hastaların solunum fonksiyonlarında, yaşam kalitelerinde düşüşe, depresif bozukluklara ve fonksiyonel düzeyde kısıtlılığa neden olduğu bulundu. Hastalığı atlatan kişilerde bu parametrelerde anlamlı iyileşme görülse de hastalığın etkilerinin devam ettiği ve bu hastaların takibinin devam ettirilerek uygun müdahalelerin planlanması gerektiği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: COVID-19, fonksiyonel kapasite, depresyon, dispne, ağrı, yaşam kalitesi.en_US
dc.description.abstractInvestigation of changes in respiratory function, depression and life quality in patients with covid-19 diagnosis Fahrettin ÖZELÇİ Istinye University Physiotherapy and Rehabilitatıon Department Advisor: Ass. Prof. Dr. Yasemin BURAN ÇIRAK 2021 COVID-19 infection still continues to heavily affect the whole world and our country. There are limited data on how COVID-19 infection affects human life in the long term after the acute period, on the quality of life, respiratory functions, psychological state, functionality and independence level. The aim of this study was to monitor the changes in the vital signs of patients who have been diagnosed with COVID-19 and who are being treated in the pandemic unit in the hospital during the treatment process and to evaluate the change in symptoms, to investigate the change by evaluating the respiratory functions, pain, quality of life and depression levels at discharge and 12 weeks after discharge. 42 patients were included in the study. Demographic information and hospital stay of the patients were recorded. Pain severity and fear of movement were evaluated with visual analog scale, respiratory function were evaluated with modified Borg scale, quality of life were evaluated with SF-36 quality of life questionnaire, depression levels were evaluated with Beck depression scale, functional and independence levels were evaluated with post-covid functional status scale. 57.1% of the patients were women. It was observed that 80% of the patients did not smoke and / or use alcohol. It was found that 50% of the cases had other additional diseases and 64.3% had a surgical history. It was determined that the body mass index of the patients was 27.43 ± 5.24 and over 25 and they were overweight. The average length of stay in the hospital was 7.64 ± 3.17. In addition, it was observed that 27 (63.1%) of the patients were 40 years and older. Significant change and improvement was detected in the respiratory functions, depression levels, quality of life and functional levels of the patients on the day of discharge and 12 weeks after discharge (p <0.05). In the assessment of pain on the day of hospitalization, the day of discharge and 12 weeks after discharge, a significant reduction in pain was observed from the day of hospitalization to discharge (p <0.05). When we looked at the severity of pain on the day of discharge and after 12 weeks, no significant difference was found (p> 0.05). As a result, it was found that COVID-19 causes a decrease in respiratory functions, quality of life, depressive disorders and functional level limitations in the acute period. Although significant improvement was observed in these parameters in people who survived the disease, it was concluded that the effects of the disease continued and that appropriate interventions should be planned by continuing the follow-up of these patients. Keywords: COVID-19, functional capacity, depression, dyspnea, pain, quality of life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectFonksiyonel Kapasiteen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectDispneen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectFunctional Capacityen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectDyspneaen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleCovıd-19 tanılı hastalarda solunum fonksiyon, depresyon ve yaşam kalitesindeki değişimin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeNvestigation of changes in respiratory function, depression and life quality in patients with covid-19 diagnosisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record