Show simple item record

dc.contributor.authorKoc, Mustafa
dc.date.accessioned2021-07-14T12:24:00Z
dc.date.available2021-07-14T12:24:00Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKoc, M. (2021). Bektaşî babaları ve diğer tekkelerde bektaşîleşmeye dair revnakoğlu dosyalarından tespitler. TUDED, 61(1), 379–409. https://doi.org/10.26650/TUDED2020-928660en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/TUDED2020-928660
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1918
dc.description.abstractİstanbul tekke ve tarikat tarihi hakkında mühim araştırmalar yapan Cemalettin Server Revnakoğlu, aynı zamanda konuyla ilgili pek çok vesika ve eşyadan oluşan geniş bir arşiv meydana getirmiştir. Arşivinde Bektaşîlikle ilgili pek çok vesika dağınık halde bulunmaktadır ve neşredilmemiştir. Bu çalışma kapsamında Revnakoğlu’nun biyografisini aktardığı Bektaşî babalarından İbrahim Baba, Hasan Basri Baba, Tevfik Baba, Ali Fethi Beybaba ve Âlî Bey’e yer verilmiştir. Revnakoğlu notlarından, İstanbul’da bazı tarikatların şeyh ve tekkelerinde Bektaşî cihet de tespit edilmiş; Rifâ‘iyye’de Üsküdar Rifâ‘i asitanesinden Ziya Baba ve Kubbeli Tekke’den Molla Bey, Celvetiyye’de Haşim Baba, Halvetiyye’de Ramiz Dede, Mevleviyye’de Abdülvahid Çelebi, Uşşâkiyye’de Yedikule Uşşakî Tekkesi’nden Emin Baba ve halifesi Fahreddin Himmeti Efendi, Nakşibendiyye-i Hâlidiyye’de ise Şeyh Mustafa Efendi bu yönleriyle dikkat çekmiştir. Tasavvufa özel bir ilgisi olan Revnakoğlu hem görevleri hem de bu özel ilgisi dolayısıyla pek çok şeyhle tanışıp tekke ve zaviyelerin çoğunda bulunmuştur. Rumelihisarı Bektaşî Tekkesi şeyhi Nafi’ Baba’dan nasip alan babası Server Bey’in de Revnakoğlu’nun sufi çevre ile yakın ilişki kurmasında yardımı olmuştur. Kurduğu bu yakın ilişkiler neticesinde yazılarında kendi gözlemlerini ve etrafındaki kişilerin şahitliklerini aktarmıştır, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri ise Türk tarikat tarihinin iç yüzüne ışık tutmaktadır.en_US
dc.description.abstractIstanbul dervish lodges and tariqas, also created a large archive consisting of many documents and items related to the subject. Many documents about Bektashism in his archive are disorganized and not published. The scope of this study includes Baba İbrahim, Baba Hasan Basri, Baba Tevfik, Ali Fethi Beybaba, and Ali Bey— Bektashi fathers whose biographies have been compiled by Revnakoğlu. His notes also addressed Bektashi aspects in the sheikhs and dervish lodges of Rifa‘iyya, Celvetiyya, Khalwatiyya, Mevleviyya, Ussakiyya, and Naqshibandiyya-Khalidiyya tariqas; specifically, he mentioned Baba Ziya, who was the sheikh of Üsküdar Rifa‘i Dervish Lodge, and Molla Bey, from Kubbeli Dervish Lodge in Rifa‘iyya; Baba Haşim in Celvetiyya, Dede Ramiz in Khalwatiyya, Abdülvahid Çelebi in Mevleviyya, Baba Emin from Yedikule Ussaki Dervish Lodge and his caliph Fahreddin Himmeti Efendi in Ussakiyya, and Sheikh Mustafa Efendi in Naqshibandiyya-Khalidiyya. Revnakoğlu, who had a special interest in Sufism, met many sheikhs and visited most of the dervish lodges and zawiyas due to both his duties and special interest. His father, Mr. Server, who fed off Baba Nafi (sheikh of Rumelihisarı Bektashi Dervish Lodge) also helped Revnakoğlu establish close relations with the Sufi community. As a result, he conveyed his own observations and the testimonies of the people around him in his writingsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIstanbul University Pressen_US
dc.relation.isversionof10.26650/TUDED2020-928660en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBektaşî Babalarıen_US
dc.subjectBektaşîleşmeen_US
dc.subjectMevleviyyeen_US
dc.subjectRevnakoğluen_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectBektashi Fathersen_US
dc.subjectBektashizationen_US
dc.subjectMevleviyyaen_US
dc.subjectRevnakoğluen_US
dc.subjectSufismen_US
dc.titleBektaşî babaları ve diğer tekkelerde Bektaşîleşmeye dair revnakoğlu dosyalarından tespitleren_US
dc.title.alternativeDeterminations in revnakoğlu’s documents regarding Bektashization among Bektashi fathers and other dervish lodgesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9480-328Xen_US
dc.contributor.institutionauthorKoc, Mustafa
dc.identifier.volume61en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage379en_US
dc.identifier.endpage409en_US
dc.relation.journalTürk Dili ve Edebiyatı Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record