Show simple item record

dc.contributor.advisorOzen, Nurten
dc.contributor.authorOz, Sumeyya
dc.date.accessioned2021-11-16T07:21:15Z
dc.date.available2021-11-16T07:21:15Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationÖz, S. (2021). 20 Yaş ve Üzeri Kadınların Jinekolojik Kanserlere Ilişkin Bilgi ve Farkındalıkları ile Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/2239
dc.description.abstractBu araştırma ile 20 yaş ve üzeri kadınların jinekolojik kanserlere ilişkin bilgi düzeyi ve farkındalık durumları ile etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma İstanbul'da yer alan iki tane eğitim ve araştırma hastanesi kadın doğum servislerinde yatarak tedavi gören 20 yaş üstü kadınlar ve refakatçileri ile yürütüldü. Veriler; kişisel bilgi formu ve jinekolojik kanserler farkındalık ölçeği (JİKFÖ) ile toplandı. Araştırmaya katılan kadınların menarş yaş ortalaması 12.96±1.43 yıl, ilk cinsel ilişkiye girme yaşları 14 ile 37 yıl arasında değişmekte olup, ilk jinekolojik muayeneye gitme yaşı ortalaması 21.76±6.5'dır. Kadınların %23'ünün pap-smear testi yaptırdığı, %50.9'unun ilk jinekolojik muayeneye gebe kaldıklarında gittikleri saptandı. Medeni durumu bekar olan, eğitim düzeyi üniversite ve üzerinde olan, gelir durumu yüksek ve çalışan, düzenli pap-smear yaptıran, aile planlaması yöntemi kullanan, jinekolojik kanserlere ilişkin bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi üniversitedeki derslerden edinen kadınların JİKFÖ genel ve bazı alt boyut puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Yaşta gerçekleşen 1 birimlik (1 yıllık/yaşlık) artışın JİKFÖ toplam puanında 5.783 puan artışa, jinekolojik kanser tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünme durumunun JİKFÖ toplam puanında 6.195 puan artışa neden olduğu saptandı. Araştırmaya katılan kadınların yaşlarının ve jinekolojik kanserlere ilişkin bilgiye sahip olma durumlarının, jinekolojik kanserlere ilişkin farkındalığı etkileyen faktörler olduğu belirlendi. Kadınların jinekolojik kanserlere ilişkin farkındalığını artırmaya yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve konuyla ilgili yapılacak toplum tabanlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the level of knowledge and awareness of the women aged 20 and over about gynecological cancers and the affecting factors. This prospective, descriptive, and cross-sectional study was carried out with the participation of the women aged 20 and over who were having an inpatient treatment in the obstetrics clinics of two training and research hospitals in Istanbul and their companions. The data of the study were collected using the personal information form and the gynecological cancers awareness scale (GCAS). The participants' mean age at menarche was 12.96±1.43 years, their age at the first sexual intercourse ranged between 14 and 37 years, and their mean age at the first gynecological examination was 21.76±6.5 years. It was found that 23% of the participants had a pap-smear test, and 50.9% of them had the first gynecological examination when they became pregnant. It was found that the scores for the overall GCAS and some of its sub-dimensions were significantly higher in the participants who were single, had a university education and above, had a high income level and were working, had regular pap-smear test, used a family planning method, had information about gynecological cancers, and received this information from the courses at the university (p<0.05). It was found that a 1-year increase in age increased the overall GCAS score by 5.783 points, and having knowledge about the diagnosis methods for gynecological cancer increased it by 6.195 points. The participants' age and knowledge about gynecological cancers were found to affect their awareness about gynecological cancers. Therefore, it can be asserted that there is a need for community-based studies on this subject and training programs to increase women's awareness about gynecological cancers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectJinekolojik Kanseren_US
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.subjectTarama Testien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subjectGynecologial Canceren_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectScreening Testen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.title20 yaş ve üzeri kadınların jinekolojik kanserlere ilişkin bilgi ve farkındalıkları ile etkileyen faktörlerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeGynecologial cancer awareness of women aged 20 years and over and the factors effecting the situationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record