Show simple item record

dc.contributor.authorGozukucuk, Rahime
dc.contributor.authorKula Sahin, Sennur
dc.date.accessioned2021-11-16T07:52:52Z
dc.date.available2021-11-16T07:52:52Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationGözüküçük, R. (2021). Yoğun bakım ünitesinde erken ayağa kaldırmada rehber kullanımının bağırsak hareketi, hemodinami, konfor ve yorgunluk düzeyine etkisi. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/2247
dc.description.abstractBu çalışma yoğun bakım ünitesine alınan hastalarda erken ayağa kaldırmanın bağırsak hareketi, hemodinami, konfor ve yorgunluk düzeyine etkisinin belirlemek, bakım kalitesini artırmak, klinisyenlere ve hemşirelere kanıt temelli veri sağlamak amacı ile yarı deneysel türde gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemi Adana ilinde bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde kolorektal cerrahi uygulanan 25 deney, 25 kontrol olmak üzere toplam 50 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Özellikler”, “Hemodinamik Değerler”, “Gözlemci Hareketlilik Ölçeği”, “Perianestezi Konfor Ölçeği ” ve mobilizasyon sonrası “Vizüel Yorgunluk Skalası” ölçekleri kullanıldı. Veriler ameliyat sonrası hastaların yaşam bulguları ve genel durumu iyi olduğu dönemde “Aşamalı Mobilizasyon Girişimleri Rehberi” kullanıldı. Çalışmada erken ayağa kaldırılan deney grubundaki hastaların gaz-gaita çıkışı, ayağa kalkma durumu, ameliyat sonrası gaz gaita çıkış zamanı kontrol grubuna göre daha düşük olmasına karşın anlamlı bir farklılık olmadığı belirlendi (p<0,05). Ancak deney grubundaki hastalarda ameliyat sonrası mobilizasyon olma durumları (p<0,001), yatak içinde bir taraf total skoru (p=0,022), diğer tarafa dönme (p=0,042) ve ayağa kalma (p=0,018) skorları kontrol grubuna göre daha düşük olduğu gözlendi (p<0,05). Erken mobilizasyonun hastaların hemodinami, konfor ve yorgunluk düzeyini etkilemediği belirlendi. Hastaların konfor düzeyini, hasta odasında yürüme (β=14.535) pozitif yönde etkilediği, nazogastrik tüp (β=- 40.574) ve ameliyat sonrası konstipasyon gelişme durumu (β=-17.455) ise negatif yönde etkilediği saptandı (p<0,05). Çalışmada erken ayağa kaldırmada rehber kullanılan hastaların mobilizasyon olma durumları ve bağırsak hareketlerinin daha erken başladığı bulundu. Bu sonuçtan yola çıkarak erken ayağa kaldırmada rehber kullanımının hastaların iyileşme süresi, komplikasyon gelişim oranlarını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out in a quasi-experimental type in order to determine the effect of early standing up on bowel movement, hemodynamics, comfort and fatigue level in patients admitted to the intensive care unit, to increase the quality of care, and to provide evidence-based data to clinicians and nurses. The sample of the study consisted of 50 patients, 25 experimental and 25 control, who underwent colorectal surgery in the intensive care unit of a university hospital in Adana. “Descriptive Characteristics”, “Hemodynamic Values”, “Observer Mobility Scale”, “Perianesthesia Comfort Scale” and “Visual Fatigue Scale” after mobilization scales were used to collect data. The “Progressive Mobilization Interventions Guide” was used for the period when the vital signs and general condition of the patients were good after the surgery. In the study, although gas-stool output, standing up status, and post-operative gas-stool time of the patients in the experimental group who stood up early were lower than the control group, it was determined that there was no significant difference (p<0.05). However, postoperative mobilization status (p<0.001), one side total score in the bed (p=0.022), turning to the other side (p=0.042) and standing up (p=0.018) scores were lower in the experimental group than in the control group. observed (p<0.05). It was determined that it did not affect the hemodynamics, comfort and fatigue levels of the patients. It was found that walking in the patient room (β=14.535) positively affected the comfort level of the patients, while the nasogastric tube (β=-40.574) and postoperative constipation development status (β=-17.455) were the factors affecting negatively (p<0.05). In the study, it was found that the mobilization status and bowel movements of the patients who were used as guides in early standing up started earlier. Based on this result, it shows that the use of guides in early ambulation is effective in reducing the recovery time and complication rates of the patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobilizasyonen_US
dc.subjectAmeliyat Sonrasıen_US
dc.subjectKonforen_US
dc.subjectCerrahi Girişimen_US
dc.subjectHemodinamien_US
dc.subjectYorgunluken_US
dc.subjectYoğun Bakımen_US
dc.subjectMobilizationen_US
dc.subjectPostoperativeen_US
dc.subjectComforten_US
dc.subjectSurgical Interventionen_US
dc.subjectHemodynamicsen_US
dc.subjectFatigueen_US
dc.subjectIntensive Careen_US
dc.titleYoğun bakım ünitesinde erken ayağa kaldırmada rehber kullanımının bağırsak hareketi, hemodinami, konfor ve yorgunluk düzeyine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the use of a guide in early release in the icu on boat movement, hemodynamics, comfort and level of fatigueen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record