Show simple item record

dc.contributor.authorYararel Dogan, Bilge
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:55Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDOĞAN B. Y (2019). KULLANICI PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMA MEKANLARININ ERGONOMİK TASARIM KRİTERLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 266 - 276.en_US
dc.identifier.issn1304-8880
dc.identifier.issn1304-8899
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJNU56WTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/258
dc.description.abstractBedensel sınırları olan insan, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için farklı fiziksel eylemlerde bulunmaktadır. Oturma, yatma, eğilme, uzanma gibi eylemler zaman içerisinde ortaya çıkan yeniliklerle birlikte değişim göstermiştir. Endüstri devrimiyle birlikte başlayan makineleşmeyle insan eylemleri ve eylem sürelerinde değişim başlamıştır. Buna bağlı olarak oturma gibi pasif eylemler artarken eğilme, uzanma gibi aktif eylemler azalmıştır. 21. yy’ın ortalarından itibaren yaşanan dijitalleşmeyle birlikte, çalışma ve yaşam biçimleri hızla değişmiş, kullanıcı eylemleri sınırlandırmış, bu durum kullanıcıların fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Ergonomi insana dair her türlü nesneyi, alet ve makinayı, yaşam ve çalışma ortamını, çeşitli veriler, ilkeler ve metotlar üzerinden araştırarak uygulayan bilim dalıdır. Kullanıcıların yaptıkları işin tanımına göre kullanılan iş aletleri ve çalışma mekanlarını inceler, oluşabilecek riskleri en aza indirip insan vücudundan en yüksek verimi almayı amaçlar. Bu çalışmada çevresel etkilerin kullanıcılar üzerindeki fiziksel ve psikolojik uygunluğu ergonomik ilkeler doğrultusunda araştırılmıştır. Çalışma mekanlarının bütününde karşılaşılan mekan ve alet kullanımına yönelik sorunlar incelenerek ortaya çıkan sağlık problemleri tespit edilmiştir. Ergonomik ilkeler yardımıyla bu problemlerin ortadan kaldırılmasında etkili olacak çalışma mekanları için önerilerde bulunulmuştur. Çalışma mekanları ve mobilyaları ergonomik olma özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında araştırmanın nicel ve nitel verilerinin bir arada değerlendirilmesiyle çalışma mekanları ve mobilyaları için ergonomik kriterler oluşturulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractA human with physical limitations takes different physical actions to meet his daily needs. Actions such as sitting, lying down, bending, reaching out have changed with the innovations that emerged over time. With the mechanization that started with the industrial revolution, the change in human actions and duration of action began. Consequently, while passive actions such as sitting increased, active actions such as bending and reaching out decreased. As of the mid-21st century, with the digitalization, work and life styles have changed rapidly. The different forms of work that have emerged with digitalization have limited user actions, causing users to experience various physical and psychological problems resulting from their inability to live an active life. Solving these problems can be solved by adapting the artificial environment in which the users live. Ergonomics is used to harmonize users with their environment. Ergonomics is a science that applies all kinds of human objects, tools and machines, living and working environment through various data, principles and methods. It examines the work tools and work places used according to the definition of the work done by the users, aims to minimize the risks that may occur and get the highest efficiency from the human body.In this study, physical and psychological suitability of environmental impacts on users were investigated in accordance with ergonomic principles. The problems related to the use of space and tools encountered in all of the study places were examined and health problems were identified. With the help of ergonomic principles, suggestions have been made for working places that will be effective in eliminating these problems. Working places and furniture were evaluated in terms of ergonomic features. In the conclusion part, by evaluating the qualitative and quantitative data of the research, ergonomic criteria for working places and furniture were tried to be established.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.titleKullanıcı Perspektifinde Çalışma Mekanlarının Ergonomik Tasarım Kriterleri Bakımından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation Of Work Places In The User Perspective In Terms Of Ergonomic Design Criteriaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorYararel, Bilgeen_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage266en_US
dc.identifier.endpage276en_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record