Show simple item record

dc.contributor.authorKarakoç, Zehra Çağla
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKarakoç, Z. Ç. (2019). Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, 46(3), 461-469.en_US
dc.identifier.issn1300-2945en_US
dc.identifier.issn1308-9889en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5798/dicletip.620481
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNek16RTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/270
dc.description.abstractGiriş: Son yıllarda artan aterosklerotik kalp hastalığı insidansı ile orantılı olarak, dünyada ve ülkemizde kardiyak cerrahi giderek artan sayıda hastaya uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon (SBİE)’lar ise ileri yaş ve komorbiditeleri olan bu hasta grubunda mortalitenin önemli bir nedenidir. Literatürde bu enfeksiyonların sıklığı %2,25-24,9 arasında bildirilmektedir. Çalışmamızda kardiyak cerrahi sonrası SBİE gelişen hastaların risk faktörlerinin, mikrobiyolojik özelliklerinin ve mortalite oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Çalışmamıza Ocak 2013- Eylül 2018 tarihleri arasında açık kalp cerrahisi ameliyatı olan 744 erişkin hastada gelişen 36 SBİE dahil edildi. Olguların demografik bilgileri, olası SBİE risk faktörleri, etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları, mortaliteleri hastane kayıtları ve enfeksiyon kontrol komitesi sürveyans dosyalarından retrospektif olarak değerlendirildi. Üreyen bakteri türleri ve antibiyotik duyarlılıkları VITEK® 2 (bioMérieux, Marcyl’Etoile, Fransa) otomatize sistemi ile tanımlandı. Bulgular: Ortalama SBİE hızı %4,8 (36/744), cerrahi alan enfeksiyon (CAE) hızı %2.9 (22/744) olarak saptandı. Enfeksiyon gelişen 32 hastanın 21’sine (%65,6) koroner arter by-pass cerrahisi uygulandı.Olguların 23 (%71,9)’ü erkek, ortalama yaşları 62.2 (38-80) olup, 22 (%68,8)’sinin ASA skoru ?3 idi. Ortalama vücut kitle indeksi 24,8, 11(%34,4)’i obez hastalardan oluşmaktaydı. Yirmi yedi (%84,3) hastada en az bir komorbidite vardı ve en sık komorbidite %43,7 oranında diyabetti. Enfeksiyonların dağılımı sırası ile; %61,1’i (CAE), %24,9’u pnömoni, %8,2’si kan dolaşımı enfeksiyonu, %5,5’i idrar yolu enfeksiyonu idi. Etyolojiden sorumlu mikroorganizmalar %77,8 (28/36) enfeksiyonda izole edilebildi ve en baskın etken; %55,6 (20/36) ile gram negatif mikroorganizmalar idi. Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon gelişenlerde%28,1(9/32)oranında mortalite gelişti. Sonuç: Çalışmamızda tek merkezin kalp ameliyatları sonrasında gelişen SBİE’larını paylaştık. SBİE’ların gelişimi açısından en temel risk faktörleri; ileri yaş, yüksek ASA (AmericanSociety of Anestesiology) skoru, diyabet, obezite, internalmammarian arter kullanımı, uzayan ameliyat süresi, intraoperatif kan ve kan ürünü kullanımı, postoperatifhiperglisemik seyir, uzayan mekanik ventilasyon süresidir. Literatürdeki büyük olgu volümlü çalışma sonuçları da bizim sonuçlarımızı desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: In proportion to the increased incidence of atherosclerotic heart disease in recent years, cardiac surgery are being applied to an increasing number of patients. The healthcare associated infections (HAIs) after these operations are an important cause of mortality in these patients with advanced age and comorbidities. Reported incidence of these infections ranges from 2.25% to 24.9%. Aim of this study was to evaluate the risk factors, microbiological characteristics and mortality rates of patients who developed HCAI after cardiac surgery retrospectively. Method: The study included 36 HCAIs that developed in 744 adult patients who underwent open heart surgery between January 2013-September 2018. Demographic data of the patients, possible risk factors, etiologic microorganisms, antibiotic susceptibilities and mortality were evaluated retrospectively. Isolated bacteria and their antibiotic susceptibility were identified using VITEK® 2 system (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France). Results: The mean HAI rate was 4.8% (36/744) and the rate of surgical site infection (SSI) was 2.9% (22/744). Coronary artery bypass grafting was performed in 21(% 65.6) of 32 patients. Twenty three (71.9%) of the cases were male and the mean age was 62.2, 22 (68.8%) had an ASA (American Society of Anestesiology) score of ?3. The mean body mass index was 24.8 and 11(34.4%) were obese patients. Twenty seven (84.3%) patients had at least one comorbidity and the most common was 43.7% diabetes. Distribution of infections are; 61.1% SSI, 24.9% pneumonia, 8.2% bloodstream infection and 5.5% urinary tract infection. Etiologic agent was identified in 77.8% of infections and 55.6% were gram-negative microorganisms. Mortality was 28.1% in patients who developed HAIs. Conclusion: We shared the HAIs of a single center after cardiac surgery. The most important risk factors HAIs are; advanced age, high ASA score, diabetes, obesity, internal mammarian artery use, prolonged operation time, intraoperative erythrocyte use, post-operative hyperglycemia, prolonged mechanical ventilation which were similar in high volumestudies inliterature.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleKardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimien_US
dc.title.alternativeEvaluation of healthcare associated infections after cardiac surgery-single center experienceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.authoridZehra Çağla Karakoç / 0000-0002-1618-740X
dc.institutionauthorKarakoç, Zehra Çağlaen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage461en_US
dc.identifier.endpage469en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorwosidZehra Çağla Karakoç / AAR-5295-2020
dc.authorscopusidZehra Çağla Karakoç / 54889818300
dc.identifier.doi10.5798/dicletip.620481en_US
dc.identifier.trdizinid333319en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record