Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin, Benhur Şirvan
dc.contributor.authorKır, Mustafa
dc.contributor.authorÜnal, Nurettin
dc.contributor.authorKüme, Tuncay
dc.contributor.authorYılmaz, Nuh
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÇETİN B. Ş,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N (2018). Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 123 - 130. Doi: 10.5505/deutfd.2018.25338.30074en_US
dc.identifier.issn1300-6622
dc.identifier.issn2602-3148
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/deutfd.2018.25338.30074
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJek1Ea3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/272
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda çocuklarda soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında serum kardiyotrofin-1 (CT-1) düzeyleri ile şant miktarının karşılıklı etkileşimlerini araştırmak, bu belirtecin intrakardiyak defekt tipine göre değişimlerini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, 1 ay–13 yaşları arasında, 45 hasta ve 23 sağlıklı çocuk incelendi. Hasta grubu içinde 19 olguda atriyal septal defekt (ASD), 17 olguda ventriküler septal defekt (VSD), 6 olguda ASD ve VSD (ASD+VSD) ve 3 olguda patent duktus arteriyozus (PDA) mevcuttu. Tüm çocuklara konvansiyonel ekokardiyografi incelemesi (iki boyutlu, M-Mode, iki boyutlu Doppler ve renkli Doppler ekokardiyografileri) yapıldı. Tüm olgulardan ekokardiyografi çalışmaları ile eş zamanlı olarak plazma BNP düzeyleri kemilüminisans ve CT-1 düzeyleri de “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) yöntemleriyle ölçüldü. Bulgular: Hasta grubunda CT-1 ile şant miktarı arasında (p<0,02, r=0,35), ASD grubunda da CT-1 ile defekt çapı arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0,05, r=0,49). Ayrıca, geniş VSD’li olgularda CT-1 düzeyi kontrole göre yüksekti (p<0,05). Soldan-sağa şant miktarı yüksek olan grupta (pulmoner kan akımı/sistemik kan akımı: Qp/Qs >2) CT-1 ile EF ve FS arasında negatif korelasyon bulundu (p<0,001, r=0,71). Sonuç: CT-1’in soldan sağa şantlı kalp hastalıkları grubunda yükselmiş olduğu bulundu. Bunun yanı sıra intrakardiyak şantı fazla, kalp yetersizliği riski yüksek olan grupta da CT-1’in şant miktarıyla korele olarak arttığı saptandı. Sonuç olarak CT-1, erişkinlerde olduğu gibi çocuklardaki kalp yetmezliğinin değerlendirilmesinde de kullanılmaya aday bir belirteçtir. Ancak, çocukluk çağında CT-1 ile kalp fonksiyonları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için daha fazla sayıda hastanın incelendiği prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractObjective: In our study, it was aimed to investigate the interaction of serum cardiotrophin-1 (CT-1) levels in left to right shunting congenital heart disease in children and to evaluate the change of this biomarker with intracardiac defect features.Material and Method: We investigated 45 patients and 23 healthy children between 1 months and 13 years of age in our study. In the patient group, we identified an atrial septal defect (ASD) in 19 cases, a ventricular septal defect (VSD) in 17 cases, an ASD and VSD (ASD+VSD) in 6 cases and a patent ductus arteriosus (PDA) in 3 cases. All children underwent a classical echocardiography (twodimensional, M-Mode, two-dimensional Doppler and colour Doppler echocardiography). In all patients, plasma BNP levels were measured by chemiluminescence and CT-1 levels were estimated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method, synchronously with echocardiographic studies. Results: A positive correlation was detected between CT-1 and the number of shunts (p<0.02, r=0.35) in patient group and between CT-1 and the defect diameter (p<0.05, r=0.49) in ASD group. Furthermore, the level of CT-1 was higher in cases with a wide VSD than in control group (p<0,05). There was a negative correlation between CT-1 and EF and SF in the group with a higher number of shunts (pulmonary blood flow / systemic blood flow: Qp / Qs> 2) (p<0.001, r=0.71). Conclusion: CT-1 has been found to increase in the group with left to right shunting heart disease. Furthermore, it was indicated that the increase in CT-1 was related to the number of shunts in the group having more intracardiac shunts and a higher risk of failure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5505/deutfd.2018.25338.30074en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectAndrolojien_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectOdyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisien_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectHücre Biyolojisien_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectYoğun Bakım, Tıpen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectGeriatri ve Gerontolojien_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectİmmünolojien_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectTamamlayıcı ve Entegre Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Etiken_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectPeriferik Damar Hastalıklarıen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectTransplantasyonen_US
dc.subjectTropik Tıpen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleSoldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Left To Right Shunting Congenital Heart Disease And Cardiotrophin-1 In Childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorYilmaz, Nuhen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record