Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Yakup
dc.contributor.authorKaraca, Mustafa
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationYalçın, Y., & Karaca, M. (2019). İleri Evre Over Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapinin Başlama Zamanı ile Yan Etkileri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması.en_US
dc.identifier.issn1300-1779
dc.identifier.issn2687-2781
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17954/amj.2019.2248
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFME1EUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/273
dc.description.abstractAmaç: Platin ve taksan bazlı rejimler, ileri evre epitelyal over kanserinde (EOK) adjuvan tedavi için birinci basamak tedavidir. Adjuvan kemoterapi (KT) sonrası sistemik ve periferik önemli yan etkiler izlenmektedir. Biz bu çalışmada, ileri evre EOK’li hastalarda primer sitoredüktif cerrahi sonrası adjuvan kemoterapinin başlama zamanı ile oluşan yan etkileri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, ileri evre EOK nedeni ile sitoredüksiyon operasyonu yapılmış 117 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 72’sine erken adjuvan KT, 45’ine ise geç adjuvan KT uygulanmıştır. Hastaların yaşı, vücut kütle indeksi, menopoz durumu, sigara içimi, tanı anındaki evresi ve tümörün histolojik tipleri gibi demografik özellikler kaydedilmiştir. KT’nin en sık yan etkileri olan bulantı, kusma, yorgunluk, iştahsızlık, miyalji, uykusuzluk, döküntü, kabızlık ve ishal gibi yan etkiler kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 117 ileri evre epitelyal over kanserli hastanın 72’sine (%61,5) erken kemoterapi, 45’ine (%38,5) ise geç kemoterapi başlanmıştır. Hastaların yaş, vücut kütle indeksi, menopoz durumu, sigara kullanımı, tanı anındaki evresi ve tümörün histolojik tipleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. En sık görülen yan etki yorgunluk olarak bulunmuştur ve erken KT grubunda geç KT grubuna göre daha fazladır ancak istatistiksel anlamlı fark izlenmemiştir (sırasıyla, %52,7 ve %48,8) (p=0,118). Her iki grupta oluşan KT yan etkilerine bakılınca kesi yeri enfeksiyonu, bulantı ve kusma, miyalji, uykusuzluk, döküntü, kabızlık ve diyare açısından da her iki grup arasında istatistiksel fark izlenmemiştir (p>0,05). Sonuç: İleri evre over kanserli hastalarda adjuvan KT tedavisinin başlama zamanının erken dönemde oluşabilecek yan etkiler açısından farklılık göstermediği bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractObjective: Platinum and taxane-based regimens are the first-line treatment for adjuvant therapy in advanced epithelial ovarian cancer (EOC). Significant systemic and peripheral side effects are observed following adjuvant chemotherapy (CT). In this study, we aimed to investigate the relationship between the initiation time and the side effects of adjuvant chemotherapy after primary cytoreductive surgery in patients with advanced stage EOC. Material and Methods: In this study, the data of 117 patients who underwent cytoreduction operation due to advanced stage EOC were analyzed retrospectively. Early adjuvant chemotherapy was performed in 72 patients and late adjuvant chemotherapy in 45 patients. Demographic characteristics such as age, body mass index, menopausal status, smoking, stage and histological types of the tumor were recorded. Side effects such as nausea, vomiting, fatigue, loss of appetite, myalgia, insomnia, rash, constipation and diarrhea were recorded. Results: Of the 117 advanced stage epithelial ovarian cancer patients, 72 (61.5%) received early chemotherapy and 45 (38.5%) received late chemotherapy. There was no statistically significant difference between the groups in terms of age, body mass index, menopausal status, smoking, stage and histological types of tumor. The most common side effect was fatigue and was more common in the early CT group than in the late CT group, but with no statistically significant difference (52.7% and 48.8%, respectively) (p=0.118). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of incision site infection, nausea and vomiting, myalgia, insomnia, rash, constipation and diarrhea (p>0.05). Conclusion: The time of initiation of adjuvant chemotherapy in advanced ovarian cancer patients did not make a difference in terms of early side effects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.17954/amj.2019.2248en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleİleri Evre Over Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapinin Başlama Zamanı ile Yan Etkileri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the Relationship Between Initiation Time and Side Effects of Adjuvant Chemotherapy in Patients with Advanced Stage Ovarian Canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorYalcin, Yakupen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage532en_US
dc.identifier.endpage537en_US
dc.relation.journalAkdeniz Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record