Show simple item record

dc.contributor.authorKaracay, Pelin
dc.contributor.authorAlbayrak, Selvinaz
dc.contributor.authorYalcin, Begum
dc.contributor.authorSengul, Tuba
dc.date.accessioned2022-05-24T12:27:52Z
dc.date.available2022-05-24T12:27:52Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationKaraçay, P. , Albayrak, S. , Yalçın, B. & Şengül, T. (2022). COVİD-19 DÖNEMİNDE VİDEO TEMELLİ LABORATUVAR UYGULAMASI: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BECERİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ . İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi , 10 (1) , 270-283 . DOI: 10.33715/inonusaglik.986417en_US
dc.identifier.issn2147-7892
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.33715/inonusaglik.986417
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/2741
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin, uzaktan eğitimle video temelli yürütülen Sağlığın Değerlendirilmesi dersi laboratuvar uygulamasındaki beceri düzeylerinin ve görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma yarı deneysel tek grup son test türündedir. Araştırmanın örneklemini, Sağlığın Değerlendirilmesi dersi laboratuvar uygulamasını uzaktan eğitimle alan 26 ikinci sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler, becerilerin video kaydını yapıp yükledikten sonra eğitimciler ile birebir çevrimiçi eğitim oturumlarına katılmışlardır. Araştırmanın verileri, Şubat-Mart 2021 tarihinde “Anket Formu” ve “Beceri Değerlendirme Aracı” kullanılarak elektronik ortamda toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatiksel yöntemler kullanmıştır. Öğrencilerin beceri puanlarının ortalaması 92.05±6.50 (min-max:76.60-100), her bir muayenenin video kaydını yapmak ve yüklemek için harcanan sürenin ortalaması 2.80±2.13(min-max:1-10) saat, uygulamadan memnuniyet ortalaması 8.50 ± 1.70 (min-max:4-10), ders sonunda öğrencilerin kazandıkları fiziksel muayene yapma becerisi ortalamasının ise 7.23±1.36 (min-max:4-10) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %80.8’i derste kullanılan yöntemi yeterli bulurken, %92.3’ü fizik muayene becerilerinin ve kendine güvenlerinin geliştiğini ifade etmiştir. Ayrıca, öğrencilerin; %50’si gerçek hasta üzerinde becerileri yapabileceğinden emin olmadığını, %96.2’si birebir eğitim oturumlarında geliştirmesi gereken uygulamaları fark ettiğini, en çok zorluğu muayenenin video kaydını yapma ve yükleme ile aile bireylerini/arkadaşlarını muayene etmek için ikna etmekte yaşadıklarını, %69.2 si ise bu yöntemi önerdiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, öğrencilerin fiziksel değerlendirme becerilerinin geliştiği ve bu yöntemle ilgili olumlu görüşlerinin olduğu ortaya koyulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to evaluate the skill levels and opinions of nursing students in the laboratory practice of the Health Assessment course, which has been done video-based with distance education. The research is in a semi-experimental, single group post-test design. The study sample is consisted of 26 sophomore nursing students who took the Health Assessment Course laboratory practice by distance education. After students recorded and uploaded skills videos, they participated one to one online education sessions with the educators. The data of the research were collected online between February-March 2021 by using “Questionnaire Form” and “Skill Assessment Tool”. Descriptive statistical methods were used in the analysis of the data. It has been determined that, the students' average skill scores were 92.05±6.50 (min-max:76.60-100), the average time of recording and uploading examination video was 2.80±2.13 (min-max:1-10) hours, the average satisfaction with the application was 8.50±1.70 (min-max:4-10), and the average physical examination skills acquired by the students at the end of the course was 7.23±1.36 (min-max:4-10). While 80.8% of the students found the method used in the course adequate, 92.3% stated that their physical examination skills and self-confidence improved. Additionally, of the students; 50% expressed uncertainty about performing the skills on real patients, 96.2% stated that they noticed the skills that needed to be developed in one to one education sessions, they had the most difficulty in making and uploading a video recording of the examination and convincing their family members/friends for examination, and 69.2% recommended this method. As a result, it has been revealed that students' physical assessment skills improved and they had positive opinions about this method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.33715/inonusaglik.986417en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeceri Eğitimien_US
dc.subjectHemşirelik Öğrencilerien_US
dc.subjectUzaktan Eğitimen_US
dc.subjectVideo Temelli Eğitimen_US
dc.subjectDistance Educationen_US
dc.subjectNursing Studentsen_US
dc.subjectSkill Educationen_US
dc.subjectVideo-based Educationen_US
dc.titleCOVID-19 döneminde video temelli laboratuvar uygulaması: Hemşirelik öğrencilerinin beceri düzeyleri ve görüşlerien_US
dc.title.alternativeVideo-based laboratory practice during the COVİD-19 pandemic: Nursing students' skill levels and opinionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2531-8341en_US
dc.contributor.institutionauthorAlbayrak, Selvinaz
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage270en_US
dc.identifier.endpage283en_US
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.wosauthoridAGB-0028-2022en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record