Show simple item record

dc.contributor.authorKaya Zaman, Ferda
dc.contributor.authorÖzkan, Nursah
dc.contributor.authorToprak, Dilek
dc.date.accessioned2020-08-30T20:07:53Z
dc.date.available2020-08-30T20:07:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKaya Zaman, F., Özkan, N., & Toprak, D. (2018). Gebelikte depresyon ve anksiyete. Konuralp T› p Dergisi, 10, 20-5.en_US
dc.identifier.issn1309-3878
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18521/ktd.311793
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/849
dc.descriptionWOS: 000430876600004en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı; üreme çağındaki gebe olan ve olmayan kadınların anksiyete ve depresyon seviyelerini mukayese etmek ve sosyodemografik özelliklerindeki korelasyonları incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Gazi Osman Paşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Polikliniği ile Gebe Polikliniğine başvuran, 15-49 yaş arası doğurganlık çağındaki 50 gebe ve 50 gebe olmayan kadın dâhil edilmiştir. Çalışmaya alınan katılımcılara sosyodemografik sorgulama için tarafımızca hazırlanan anket formu, Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Gebe grubunun Beck depresyon ve anksiyete puanları kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca gebe grupta trimesterlere göre Beck depresyon ve anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmakta olup (p<0,05); 3. trimester grubunun puanı 1. trimester grubundan anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız gebeliğin tüm trimesterlerinde, özellikle 3. trimesterde depresyon ve anksiyete düzeylerinin arttığını, yaşam kalitesinin düştüğünü göstermektedir. Gebelik sırasında depresyon ve anksiyete semptomları mutlaka ciddiye alınmalı ve gebeliğin normal bir parçası olarak değerlendirilip gözden kaçırılmamalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of the study was to compare the levels of depression and anxiety among pregnant women versus nonpregnant women in reproductive age and to examine its correlation with socio-demographic characteristics. Methods: 50 women in reproductive age groups and 50 nonpregnant (control group) women between 15-49 age group who have applied to the department of Obstetrics and Gynecology and Pregnant Policlinic of Gazi Osman Pasa Taksim Training and Research Hospital. The participants who were involved in this study have been applied a questionnaire for demographic features, Beck Anxiety Inventory (BAI) and Beck Depression Inventory (BDI). The results have been statistically analyzed. Results: The pregnant group's BDI and BAI scores are statistically higher than nonpregnant group (p<0,05). Furthermore, there is statistically a meaningful difference in BDI and BDA scores in respect of trimester in pregnant women (p<0,05). According to the results of comparision between the groups in order to determine the reason of the difference; it has been found that while the score of 3rd trimester group is meaningly higher than the score of 1st trimester group (p<0,05). Conclusion: In conclusion, findings show us that while the quality of life declines, the level of anxiety and depression increases in the all terms of pregnancy, especially in the 3. trimester. Depression and anxiety symptoms during pregnancy be taken seriously and should be taken as normal symptoms of pregnancy. These symptoms should not be missed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDuzce Univen_US
dc.relation.isversionof10.18521/ktd.311793en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectPregnacyen_US
dc.subjectSociodemografic Featureen_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.titleGebelikte depresyon ve anksiyeteen_US
dc.title.alternativeDepression and anxiety in pregnancyen_US
dc.title.alternativeGebelikte depresyon ve anksiyete artar mı ?en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya Zaman, Ferdaen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.relation.journalKonuralp Tip Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record