Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Programı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 9 / 9
 • Öğe
  3b Biyoyazıcı kullanılarak oluşturulan dokularda mezenkimal kök hücre den ekspresyonlarının karşılaştırılması
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022) Baser, Busra; Darici, Hakan
  Hücrelerin in vitro ortamdaki analizlerinde klasik olarak iki boyutlu (2B) kültür sistemleri kullanılmaktadır. Ancak bu sistemler, hücrelerin vücut içinde bulundukları 3 boyutlu (3B) ortamını tam olarak yansıtmamaktadır. Vücut ortamını taklit etmek amacıyla, hücrelerin in vivo ortamda da olduğu gibi her yöne doğru gelişip birbiriyle etkileşebildiği çeşitli 3B kültür sistemleri geliştirilmiştir. Araştırmalar 3B kültürde gerçekleştirilen deneylerin, 2B kültüre göre daha doğru sonuçlar verdiğini ve kültür çalışmalarının 3 boyutta yapılması gerektiğini işaret etmektedir. 3B yöntemlerinden en ileri teknolojisi 3B biyoyazıcı (bioprinter) kullanılarak yapay dokular üretilmesidir. Vücutta pek çok yerde bulunan ve hücresel düzeyde homeostazı sağlamakla görevli multipotent bir hücre tipi olan Mezenkimal Kök Hücreler (MKH’ler), doku mühendisliğinde en çok tercih edilen hücrelerdendir. MKH’lerin biyoyazıcılar ile basıldığında içinde yaşadıkları 3B ortamın etkisiyle gen ifadelerinde ne gibi değişiklikler olduğu halen tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda da 3B biyoyazıcı kullanılarak oluşturduğumuz 3B kültürlerde MKH gen ifadelerindeki değişimlerini inceledik. Aljinat/jelatin bazlı hidrojeller içerisinde 3B biyoyazıcıda basılan hücreler 14 gün süre ile kültüre edilerek spontan farklılaşmaya bırakıldı. Aynı sürede konvansiyonel 2B yöntemle kültüre edilen hücrelerden 1, 7, ve 14. günlerde RNA izolasyonu yapılarak çeşitli genlerin ekspresyon düzeyleri incelendi. Yaptığımız gen ekspresyon analizleri bize 3B biyobaskının çeşitli kök hücre gen ifadelerinde düşüşe ve farklılaşma genlerinde artışa neden olduğunu, farklılaşmanın en çok kondrojenik yönde olduğunu bunu osteojenik ve nörojenik farklılaşmanın takip ettiğini, diğer yandan adipojenik farklılaşmanın 3B ortamda daha az olduğunu gösterdi. Bulgularımız 3B biyobaskı yönteminin özellikle kıkırdak ve kemik doku mühendisliğinde kullanılabileceğini gen düzeyinde ortaya koymaktadır.
 • Öğe
  Mezenkimal kök hücrelerde sferoid oluşumunu tetikleyecek yeni bir üç boyutlu kültür materyali geliştirilmesi
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022) Nurseval Oyunlu, Aslı; Darici, Hakan
  Hücrelerdeki fizyolojik aktiviteleri, davranışları ve gelişimleri incelemek için uygulanabilirliği kolay ve maliyeti düşük olan iki boyutlu (2B) hücre kültür yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak 2B kültürün hücre ve dokuların 3 boyutlu (3B) ortamı doğru şekilde taklit edememesi, yöntemin değerini azaltmaktadır. Bu dezavantajı gidermek amacıyla geliştirilen 3B kültür yöntemleri arasında sferoid/organoid sistemleri, mikroakışkanlar ve 3B biyobaskı bulunmaktadır. Tüm bu yöntemler kendi arasında 3B besine ulaşım, hücre-hücre, hücre-matris etkileşimleri gibi açılardan doğal ortamı daha iyi taklit etmede avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Mezenkimal Kök Hücreler (MKH'ler), vücutta homeostazı korumakla görevli, kolay izole edilebilen ve yüksek farklılaşma potansiyeline sahip multipotent hücrelerdir. MKH'ler sferoid formda kültüre edildiğinde biyolojik ve fizyolojik olarak in vivo ortamdakine daha benzer sonuçlar vermektedir. Ancak sferoid formlarını oluşturmak için kullanılan mevcut yöntemler, MKH'leri daha hızlı farklılaşmaya götürmektedir. Bu çalışmada başta MKH'ler olmak üzere çeşitli kök hücrelerin kültüründe kullanılabilecek biyouyumlu aljinat/jelatin bazlı bir hidrojel geliştirerek mevcut sferoid yapma yöntemleri ile avantaj ve dezavantajları olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. Bu doğrultuda MKH'ler, konvansiyonel 2B ortama ek olarak 3B ortamda Hanging drop ve Noble agar yöntemleri ve geliştirdiğimiz hidrojel ile kültüre edildi. Bu süreçte oluşan sferoidlerin büyüklüğü ve iç yapısı immünohistokimyasal yöntemlerle incelendi ve gen ekspresyonlarındaki değişimler real-time PCR ile analiz edildi. Geliştirdiğimiz materyalin, uygun sferoid çapını sağlama, sferoidleri sabit tutma, canlılık ve kök hücrelere ait gen ekspresyonlarını koruma açısından diğer 3B yöntemlere göre avantajları olduğunu belirledik. Farklı kök hücreler ve kanser hücreleri ile yapılacak ek deneylerle geliştirdiğimiz materyalin farklı özelliklerini ortaya koyarak in vivo ortamı daha iyi taklit edecek bir 3B kültür ortamı oluşturabileceğimize inanıyoruz.
 • Öğe
  Gen düzenleme yöntemi ile kontrol edilebilir mezenkimal kök hücrelerin üretimi
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022) Armagan, Fatma Zehra; Ilter, Ayca Zeynep
  Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler (Kİ-MKH'lar) yüksek rejenerasyon kapasitesi ve immünmodülasyon özelliği sayesinde hücresel tedavilerde sıklıkla kullanılan teröpatik etkinliğe sahip hücreler olarak bilinmektedir. Mezenkimal kök hücrelerin doğal öldürücü (NK) hücreler üzerinde immün baskılayıcı etkileri olduğu bilinse de yapılan bazı çalışmalar önceden aktive edilmiş NK hücrelerinin farklı oranda MKH'lar ile kültüre edildiğinde, NK hücrelerinin sitokin salınımını arttırarak MKH'lar üzerinde sitotoksik bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu sebeple MKH ve NK hücreleri arasındaki etkileşim tam olarak aydınlatılamamıştır. Yapılan bu çalışmada bir gen düzenleme aracı olan lentiviral vektörler kullanılarak Kİ-MKH'larda CD47 protein seviyesi aşırı ifade edilerek önceden aktive edilmiş sitotoksik NK92 hücrelerinden kaçan Kİ-MKH'lerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Oluşturulan hücre hatlarında yüzeyde bulunan CD47 protein seviyesi akış sitometrisi ile belirlenirken total protein seviyesi Western emdirimi yöntemi ile belirlenmiştir. CD47 aşırı ifade eden Kİ-MKH'ları sitotoksik NK92 hücreleri ile farklı oranlarda ko-kültüre edilmiş ve morfolojik olarak sağ kalım oranları belirlenmiştir. MKH'larda yapılan lentiviral aracılı genetik modifikasyonun hücrelerde oluşturabilecek kanserleşme potansiyeline karşılık uyarılabilir kaspaz-9 (iC9) proteinine dayalı intihar sistemi kullanılarak kontrol edilebilir Kİ-MKH hattı oluşturulmuştur. Oluşturulan iC9-GFP Kİ-MKH'ların spesifik bir kimyasal dimerizasyon indükleyicisi (CID) ile muamele edilerek hücrelerdeki apoptoz düzeyi Annexin-V/PI boyaları kullanılarak akış sitometrisi ile belirlenmiştir. Yapılan genetik modifikasyonlar sonucunda Kİ-MKH'lerin karakterizasyon analizi qPZR ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, lentiviral vektörler ile CD47 proteinin aşırı ifade eden Kİ-MKH'ların önceden aktive edilmiş sitotoksik NK92 hücrelerinden kaçabildiği gösterilmiş ve iC9 proteinine dayalı intihar sistemi geni aktarılan Kİ-MKH'ların CID kullanılarak seçici olarak apoptoza gittiği kontrol edilebilir MKH'lar oluşturulmuştur.
 • Öğe
  CRISPR-CAS9 gen düzenleme ile genetiği değiştirilmiş mezenkimal kök hücrelerinin üretimi ve karakterizasyonu
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022) Ekici, Esra Sevde; Tataroglu, Ozgur
  Mezenkimal kök hücreler (MKH) bölünerek kendini yenileme ve daha özelleşmiş hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip multipotent hücrelerdir. Wharton Jölesi (WJ) MKH bakımından zengin jölemsi bir bağ dokusu içerdiğinden WJ-MKH'ler rejeneratif tıp ve hücresel tedavide en çok kullanılan kök hücre türlerinden biridir. Ancak gen terapisi ile hastalıkların tedavisinde MKH kullanımı sınırlıdır. Bunun nedeni, genetiği değiştirilmiş MKH'ların yapımının zorluğundan kaynaklanmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında; MKH tedavilerini bu alanda daha da iyileştirmek için CRISPR-Cas9 tekniği ile birden fazla kere genetiği değiştirilmiş MKH'lerin oluşturulması ve bu hücrelerin gen ifade seviyelerinin kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PZR) ile karşılaştırılması ve validasyonu amaçlanmıştır. Bu yönteme örnek olarak, ilk aşamada yeşil floresan proteinini (GFP) overekprese eden viral vektör transdüksiyonu ile GFP gen ifadesi sağlanan MKH'lerde, daha sonra ikinci bir lentivirüs transdüksiyonu ile GFP gen ifadesi nakavt edilmiştir. Floresan mikroskobu ile hücrelerin gerçek zamanlı takibi ve görüntülenmesi ile hücreler valide edilerek, MKH'lerde iki farklı transdüksiyon ile genetik modifikasyon taşıyan sağlıklı hücre hatları oluşturulmuştur. Bu hücre hatlarının kök hücre markerlerinin karakterizasyonunda yabanıl tip MKH ile iki kez transdüksiyon yapılmış MKH'lerin ekspresyon seviyelerinde anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu çalışmanın sonucunda geliştirdiğimiz ve sunduğumuz optimizasyonlar ve yöntemler sayesinde ileride gen terapi alanında MKH'lerin kullanımına olanak sağlanacaktır.
 • Öğe
  GFP geni aktarılmış mezenkimal kök hücre davranışlarının 4 boyutlu kültürde yapay zeka kullanılarak analizi
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021) Ozdemir, Ceren; Darici, Hakan
  Hücrelerin moleküler mekanizmalarını ve davranışlarını incelemek için kullanılan iki boyutlu (2B) konvansiyonel hücre kültür sistemleri ucuz ve kolay uygulanabilir olmasına karşın hücrelerin vücut içindeki 3 boyutlu (3B) davranışlarını uygun şekilde taklit edememektedir. Bu eksikliği giderip hücrelerin vücut içerisindeki doğal ortamlarını taklit etmek amacıyla 3B kültür sistemleri geliştirilmiştir. Araştırmalar, 3B kültür ile gerçekleştirilen deneylerin, standart 2B kültüre göre daha doğru sonuçlar verdiğini işaret etmektedir. Sferoid oluşturma ve 3B biyobaskı (3D bioprinting), 3B kültür ortamı oluşturmak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. Ancak tüm bu 3B kültür tekniklerinde, özellikle mikroskobik analizlerde ulaşılması gereken bazı teknolojik ilerlemelere ve yeni yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Time-lapse görüntüleme yöntemi ile, hücrelerdeki zamana bağlı çoğalma, ölüm, hücre hareketi gibi değişiklikler izlenebilmektedir. Ancak bu yöntemdeki görüntülerin sayısallaştırılarak kantitatif analiz yapılması özellikle 3B kültürlerde çok zorludur. Ek olarak, deney gruplarının sayısı, elde edilen fotoğrafların adedi ve inceleme süresi arttıkça analiz edilecek datanın miktarı da katlanarak artmakta ve analiz yapmayı zorlaştırmaktadır. Yapay Zeka (YZ), insan beyninin çalışma prensibini taklit edebilen ve çok sayıdaki veriyi işleyebilen donanım ve yazılımlar bütünüdür. Son yıllardaki YZ çalışmaları, tıbbi görüntülerin analizinde oldukça olumlu sonuçlar vermiştir. Bu tez çalışmasında; 2B ve 3B kültürlerde, mezenkimal kök hücrelerin (MKH) davranışlarının yapay zeka yazılımları ile zamana bağlı incelenmesi amaçlandı. Hücreleri takip etmeyi kolaylaştırmak için ilk etapta MKH’lere viral transfeksiyonla yeşil florasan protein (GFP) geni aktarıldı. Ardından MKH’ler 3B biyoyazıcıda basıldı veya hidrojeller ya da 2B kültür kapları üzerine ekildi. Hücreler inverted florasan mikroskopta yer alan inkübasyon düzeneği içerisinde, time-lapse kamera sistemi ile 24 saat boyunca görüntülendi. Bu şekilde X, Y, Z düzlemlerindeki analize ek olarak 4. boyut (4B) olan zamana bağlı görüntüler elde edildi. Seçme fotoğraflar ile eğitim verdiğimiz YZ destekli ZIESS ZEN Intellesis sistemi kullanılarak 200.000’den fazla fotoğraf segmente edildi. Segmentasyon datasındaki alanlar ölçülerek, hücrelerin konfluensi, hareketlilik, tutunma/yüzeyden kalkma, canlılık/hücre ölümü, GFP miktarında değişim gibi içinde bulundukları farklı durumlara dair sayısal verilerin eldesinde kullanılabilecek orijinal formüller geliştirildi. Çalışmamızda, normal insan işgücü ile tamamlanamayacak kadar fazla sayıdaki analizin, geliştirdiğimiz YZ destekli analiz yöntemleri ve formülasyonlar sayesinde çok daha hassas şekilde ve düşük maliyetle yapılabileceği ortaya konmuştur.
 • Öğe
  Osteokondral hasarların onarımına yönelik 3B-biyoyazıcı ile çift-tabakalı nanohibrit doku iskelelerinin geliştirilmesi
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021) İzbudak, Burçin; Bal Öztürk, Ayça
  Tez çalışması kapsamında osteokondral defektlerin onarımında kullanılmak üzere 3Bbiyoyazıcı teknolojisi ile kök hücre yüklü jelatin metakrilat/ kitosan metakrilat (GelMA/ChitMA) polimerleri ve LDH nanopartiküleri içeren nanohibrit çift-tabakalı 3B doku iskeleleri geliştirilmiştir. Çift tabakalı doku iskelelerinin alt tabaka kemik dokuyu üst tabaka ise kıkırdak dokuyu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. LDH nanopartiküllerine TGF-ß1 ve rhBMP-2 sinyal molekülleri ayrı ayrı yüklenmiş ve enzim-bağlı immünosorbent testi (ELISA) ile in vitro salım davranışları incelenmiştir. Çift tabakalı doku iskelelerinde enkapsüle edilen kemik iliği mezenkimal kök hücrelerin canlılığı, morfolojisi, gelişimi, proliferasyonu, osteojenik ve kondrojenik farklılaşma özellikleri incelenmiştir. Geliştirilen kemik doku iskelelerinde osteojenik farklılaştırma kapasiteleri Hematoksilen&Eosin, Alizarin Red S, Von Kossa ve immünfloresan boyamaları ile değerlendirilmiştir. Geliştirilen kıkırdak doku iskelelerinde kondrojenik farklılaştırma kapasiteleri Hematoksilen&Eosin, Alcian Blue, Toluidin mavisi, GAG anlizi ve immünfloresan boyamaları ile değerlendirilmiştir. Tüm sonuçlar LDH nanopartikül katkılı çift fazlı GelMA/ChitMA nanohibrit doku iskelelerinin osteokondral defektlerin onarımı için kullanılabileceğini göstermiştir.
 • Öğe
  İyi üretim uygulamaları standartlarında farklı tekniklerle izole edilen göbek kordonu kaynaklı erken ve geç pasaj mezenkimal kök hücrelerin immunofenotipik, genomik ve immunsüpresif özelliklerinin karşılaştırılması
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021) Ergul Yuksel, Zehragul; Karaoz, Erdal
  Mezenkimal Kök Hücreler (MKH'ler); kemik, kıkırdak, kas, yağ, sinir, epitel vb. hücrelere farklılaşma kapasitelerinin yanında kendini yenileme özelliğine de sahiptir. Göbek kordonu, Wharton's Jelly (WJ) olarak adlandırılan ve MKH bakımından oldukça zengin bir jelatinli bir bağ dokusu içermektedir. WJ-MKH’ler; hem otolog hem allojenik kullanımda terapötik özelliklere sahip olmaları, üç germ katmanına farklılaşma yetenekleri, immün yanıtı modüle etme özellikleri, doku onarımını teşvik etmeleri, hasarlı dokuda birikerek sitokin salınımları gibi özellikleri rejeneratif tıpta kullanımlarını öne çıkarmaktadır. İyi Üretim Uygulamaları, ürünlerin kalite standartlarına göre üretilmesini, ürünlerdeki risklerin en aza indirgenmesini ve tespit edilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu tez çalışması kapsamında göbek kordonu, İyi Üretim Uygulamaları laboratuvarına ulaştırılmış ve izolasyon dahil hücre üretim aşamaları bu standartlarda gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu çalışma, göbek kordonundan enzimatik ve eksplant olmak üzere iki farklı yöntemle izole edilen ve farklı pasaj numaralarına (P2 ve P6) getirilen MKH’lerin fenotipik özellikleri, genomik özellikleri, immun düzenleyici özelliklerini tartışmaktadır. Bu sayede hücresel tedaviler için, en çok hücreyi elde edebileceğimiz ve aynı zamanda tüm MKH özelliklerini koruyan pasaj numarası ve izolasyon yönteminin belirlenmesi hedeflenmiştir. Hücrelerin çoğalma hızları, farklılaşma kapasiteleri, spesifik yüzey belirteçleri, gen ekspresyon profilleri, yara iyileşme kapasiteleri, immün düzenleyici özellikleri karşılaştırılmıştır. Yapılan tüm çalışmaların sonuçlarına göre; 4 farklı hücrenin de tüm MKH özelliklerine sahip olduğu ve klinikte kulanılabileceği görülmüştür. Enzimatik ve eksplant izolasyonla elde edilen hücreler arasında belirgin bir fark görülmemiştir. Her ne kadar erken pasaj kök hücrelerin daha iyi rejeneratif etkiye sahip olduğu bilinse de, P6’ya daha fazla hücre getirilebileceği için bir dokudan çok hücre gereksinimi duyulduğu durumlarda P6 hücrelerinin kullanılabilirliğinin de mümkün olduğu görülmüştür.
 • Öğe
  Jelatin mikrokürelere bakteriyofaj, FGF ve mezenkimal kök hücre yükleme etkinliğinin araştırılması
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021) Moghtader, Farzaneh; Tabata, Yasuhiko; Karaoz, Erdal
  Sunulan tezin temel amacı şiddetli enfeksiyon ve yumuşak ve sert doku kayıplarıyla seyreden “diyabetik ayak ülserleri” gibi patolojik durumlarda doku mühendisliği yaklaşımı ile kombine tedavisi için biyohibrid onarım malzemelerinin geliştirilmesidir. Tez kapsamında yapılan çalışmalarda - bu kombine tedavide bakteriyofajların antibakteriyal ajanlar olarak enfeksiyonun giderilmesi ve mezenkimal kök hücre (MKH) kümelerinin ise doku kayıplarının giderilmesi - doğru ve hızlı doku rejenerasyonu sağlaması amacıyla kullanılması öngörülmüştür. Ayrıca doku rejenerasyonuna katkı sağlamak üzere MKH kümeleri taşıyan jelatin mikrokürelere “temel fibroblast büyüme faktörü’nün” (bFGF) yüklenmesi ve salımı incelenmiştir. Tezde örnek bakteri olarak Escherichia coli (E. coli)’nin patojen olmayan bir suşu seçilmiş, satın alınmış ve istenilen miktarlarda çoğaltılması sağlanmıştır. Bu suşu özgün olarak tanıyan, enfekte eden T4 fajı yine satın alınma yoluyla temin edilmiş, yeteri kadar çoğaltılmış/ saflaştırılmış ve E. coli kültürlerinde etkinliği belirlenmiştir. Taşıyıcı olarak çapraz bağlı jelatin hidrojel mikrokürelerin kullanılması öngörülmüştür. Jelatin mikrokürelerin hazırlanmasında hem bazik hem de asidik jelatin kullanılmıştır. Jelatin mikroküreler glutaraldehit (GA) kulllanılarak kimyasal olarak çapraz bağlanmıştır. Birim jelatin kütlesi için kullanılan GA miktarı (GA/jelatin oranı, mg/mg) değiştirilerek farklı çapraz bağ yoğunluğunda mikroküreler elde edilmiştir. Bu farklı özelliklerdeki mikrokürelerin HCl için de hızlandırılmış asidik hidrolizi ve kollajenaz kullanılarak enzimatik degredasyonu incelenmiş/belirlenmiştir. Bu farklı çapraz bağ yoğunluğundaki jelatin mikrokürelere bakteriyofaj ve bFGF yüklenmesi ve salımı incelenmiştir. Son grup çalışmalarda, farelerin karın bölgesinden alınan adipoz dokudan MKHler izole edilmiş ve 2B hücre kültüründe yeteri kadar çoğaltılmıştır. Bu MHKlerin jelatin mikrokürelerle kümeleştirlerek 3B formda doku mühendisliği biyohibrid materyalleri oluşturulmuş ve sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere karakterize edilmiştir.
 • Öğe
  Kök hücre yüklü ipek fibroin-temelli nanohibrit kemik dokuiskelelerinin geliştirilmesi
  (İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021) Akguner, Zeynep Puren
  Tez çalışması kapsamında, farklı oranlarda çift katmanlı hidroksit bileşikleri (LDH) içeren bir seri jelatin-metakrilat (JelMA)/ İpek fibroin (J/IF LDH) doku iskeleleri hazırlanmış, LDH nanopartiküllerinin fiziksel, kimyasal, mekaniksel ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri ve kemik doku mühendisliğinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mg-Al LDH nanopartikülleri hidrotermal metot kullanılarak sentezlenmiş, FTIR, XRD, ICP-MS, TEM, partikül boyu ve zeta potansiyeli analizleri ile karakterize edilmiştir. Mg-Al LDH nanopartiküllerinin sitotoksisitesi Wharton jeli mezenkimal kök hücreleri (WJMKH) kullanılarak MTT testi ile belirlenmiştir. J/IF LDH doku iskeleleri, fotobaşlatıcı varlığında UV ışığı altında mikro-kalıplama tekniği ile hazırlanmıştır. Yapıları FTIR ve SEM analizi, şişme, degredasyon ve mekaniksel dayanım testleri ile karakterize edilmiştir. WJMKH hücrelerinin doku iskeleleriyle olan etkileşimlerinin incelenmesi için WJMKH hücreleri J/IF LDH doku iskelerinin üzerine ekilmiş, yapışma ve çoğalma davranışları incelenmiştir. Takiben doku iskelelerine enkapsüle edien WJMKH hücrelerinin canlılığı, çoğalma hızları ve morfolojileri Live/Dead, PrestoBlue, DAPI/Actin analizleri ile incelenmiştir. Geliştirilen doku iskelelerinin osteojenik farklılaştırma kapasiteleri; Alkalen Fosfataz, Biçinkoninik asit, Alizarin Red S, Hematoksilen & Eosin, Masson Trikrom ve immünfloresan boyamaları ve SEM analizleri ile değerlendirilmiştir. Tüm sonuçlar, geliştirilen Mg-Al LDH nanopartikül katkılı JelMA/IF temelli nanohibrit doku iskelelerinin kemik doku mühendisliği uygulamaları için yapay kemik üretiminde kullanılabileceğini göstermiştir.