BIST sürdürülebilirlik endeksi şirketleri örneği üzerinden şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk ve iletişim çalışmaları değerlendirmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ?irketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini belirleyerek, risklerini ve kaynaklarını bu çerçevede yönetmesi, i? süreçlerini, payda?larının beklenti ve memnuniyetlerini de dikkate alarak ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki öncelikleri doğrultusunda yapılandırması; bu sayede hem ?irketin sürdürülebilirliğini sağlaması hem de çevresel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli bir yönetim sürecidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk özellikle son yirmi yıl içinde değeri hem ?irketler hem de ülkeler nezdinde artan bir yönetim anlayı?ıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayı?ı ile süreçlerine yön veren ?irketlere, bu çerçevede yapılan uygulamaların sağladığı pek çok fayda bulunmaktadır. Bu faydalardan biri, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun ?irket marka ve itibarına olan olumlu katkısıdır. Bununla birlikte ?irketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayı?ı ve uygulamaları ?irketlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu çalı?manın amacı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları gerçekle?tiren ?irketlerin, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa bakı? açılarını analiz etmek ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönetim anlayı?ının ileti?im çalı?maları üzerindeki rolünü incelemektir. Bu amaca yönelik olarak B?ST Sürdürülebilirlik Endeksi‘nde i?lem gören 11 ?irket ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk süreçleri ve bu kapsamdaki ileti?im çalı?malarına dair yapılandırılmı? derinlemesine görü?me gerçekle?tirilmi?tir. Bununla birlikte ?irketlerin internet sitelerinde yer alan Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümleri ve bugüne dek yayınladıkları Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporları içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmi?tir. Bulgular neticesinde, endeks ?irketlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk süreçlerini sistemli bir ?ekilde yürüttükleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluğu sadece sosyal sorumluluk projesi ya da ileti?im aracı olarak değil, tüm i? süreçlerini kapsayan bir i? yapı? ?ekli olarak gördükleri sonucuna ula?ılmı?tır. Bununla birlikte ileti?im süreçlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarına sıklıkla yer verdikleri ve bu çalı?maların marka ileti?imi çalı?malarında önem ta?ıdığı ortaya çıkmı?tır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, KSS, Sürdürülebilirlik, BĠST Sürdürülebilirlik Endeksi, Marka İletişimi, Sürdürülebilirlik İletişimi

Kaynak

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye

İÇKALE T. B,BAYHANTOPÇU E (2021). BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ŞİRKETLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMESİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 430 - 449.