Entelektüel sermayenin inovasyon yeteneğine etkisinde yönetim bilişim sistemleri memnuniyet düzeyinin rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yöntem- Araştırma, nicel bir saha çalışması niteliğinde temel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Kolayda örneklem metoduyla anket katılımcılarına ulaşılmıştır. Araştırmanın değişkenlerini ölçmek için ilişkin 5’li Likert Tipi ölçek kullanılmıştır. Bulgular- Entelektüel sermayenin ve yönetim bilişim sistemleri memnuniyet düzeyinin inovasyon yeteneğine pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. İnovasyon ile entelektüel sermaye arasındaki ilişkide yönetim bilişim sistemlerinin memnuniyet düzeyinin düzenleyici bir role sahip olduğu görülmüştür. Sonuç- İnovasyon yeteneği ve entellektüel sermayenin ilişkili kavramlar oldukları ampirik olarak ortaya konmuştur. Araştırma göstermiştir ki firmaların sahip olduğu yönetim bilişim sistemlerinden memnuniyet düzeyi artıkça entellektüel sermayenin inovasyon yeteneğine katkısını olumlu yönde artmaktadır. Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bu konuyu dikkate almaları faydalı olacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Entelektüel Sermaye, Yönetim Bilişim Sistemleri, İnovasyon, İnsan Sermayesi, İlişkisel Sermaye

Kaynak

Research Journal of Business and Management

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye

Kunt, O., Sundu, M. (2021). The moderating role of satisfaction level of management information systems in the effect of intellectual capital on innovation capability. Research Journal of Business and Management (RJBM), V.8(1), p.1-14.