Kadınların Estetik-Kozmetik Jinekoloji Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu araştırma, kadınların estetik-kozmetik jinekoloji hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma kolay örnekleme yöntemiyle seçilen gönüllü, 18-49 yaş aralığında 500 kadın ile yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olup, tanımlayıcı bilgi formu ve “Estetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler; yüzdelik dağılım, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların ölçek toplam puan ortalaması X?=58.47±22.02 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %83,2’sinin daha önce estetik ameliyat olmadığı ve %56,4’ünün de vücut yapısının estetik görünümünden memnun olduğu tespit edilmiştir. Bekar, çalışan, eğitim seviyesi yüksek olan ve cerrahi dışı yöntem kullanan (botoks, lazer uygulaması, prp vb.) katılımcıların estetik cerrahi kabul puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Araştırmada katılımcıların estetik cerrahi kabul etme puanı orta seviye bulunmuştur. Yapılacak araştırmalarda estetik kozmetik jinekolojinin etkilerinin, sonuçlarının belirlenmesi önerilebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

39

Sayı

2

Künye