Yenidoğan yoğun bakım ünitesi'nde bebeği yatan annelerin emzirme özyeterlilik ve anksiyete düzeylerinin emzirme başarısına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin emzirme öz-yeterlilik düzeyi ile durumluk ve sürekli anksiyete düzeylerinin, bebeklerini emzirmedeki başarıları üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu araştırma ilk doğumunu yapan ve bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 83 anne ile gerçekleştirildi. Araştırma verilerinin toplanmasında, "Kişisel Bilgi Formu", "Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği", "Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği" ve "Latch Emzirme Tanılama ve Değerlendirme Ölçeği" kullanıldı. Araştırmada Bağımsız Örneklem "T testi", "ANOVA", "Pearson Korelasyon Analizi" ve "Regresyon Analizi" kullanılarak veri analiz edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi için p ? 0.05 kabul edildi. Araştırmada yenidoğan annelerinin doğumdan hemen sonra emzirme başarısı puanı ile 1. ve 5. dakika apgar skoru ve emzirme öz-yeterliliği puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Doğumdan hemen sonra emzirme başarısı puanı ile sürekli anksiyete puanı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Yenidoğan annelerinin doğumdan 24 saat sonra emzirme başarısı puanı ile emzirme öz-yeterliliği puanı ve doğumdan hemen sonra emzirme başarısı puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ancak sürekli anksiyete puanı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Çalışmayan, iki ve daha fazla gebelik yaşayan, erken doğum yapan, 5. dakika apgar skoru 7 ve altında olan, 24 yaşın altında ya da 30 yaşın üzerinde olan yenidoğan annelerinin, durumluk anksiyete düzeyi; çalışan, ilk gebeliği olan, miadında doğum yapan; bebeğinin 5. dakika apgar skoru 8 ve üzeri olan annelere göre daha yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Ayrıca, 5. dakika apgar skoru 8 ve üzeri olan yenidoğan annelerinin doğumdan hemen sonra emzirme başarısı düzeyi, 5. dakika apgar skoru 7 ve altı olan annelere göre daha yüksek ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak belirlendi. Gebelik döneminden itibaren annelerden demografik, obstetrik özellikleri ile ilgili bilgilerin alınması, emzirme öz yeterliliklerinin ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin emzirme başarısını etkileyen faktörleri belirlemesi ve emzirme başarısını arttırmak için gerekli eğitimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde aktif rol alması gerekmektedir.
Aim of this study is, to evaluate the effect of the breastfeding self-efficiency and State-Trait Anxiety levels on the success of the mothers' breastfeeding whom baby admitted ın New-born Intensive Care Unit. This study was executed with 83 primigravida women whose baby treated in newborn intensive care unit. Personal Information Form, Bresatfeeding Self-efficiency Scale, State-Trait Anxiety Scale and Latch Breastfeeding Assessment Tool were used in data acquisition. Independent Sapmles T Test, Anova, Pearson Correlation and Regression Analysis were used. In this study p<0.05 accepted to be significant. As a result of the study, there was a positive relationship between breastfeeding success score and apgar score 1 minute, apgar score 5 minutes and breastfeeding self-efficiency score of mothers immediately after birth.A negative significant correlation was determined between breastfeeding success score immedately after birth and trait anxiety score. However there was a positive relationship between newborn mothers' 24th hour breastfeeding success score and both breastfeeding self-efficiency score and breast feeding success score obtained immediately after birth but a negative relationship between Trait Anxiety Score . State Anxiety Score was statistacally higher (p<0.05) in the unemployed, in multigravida, preterm born, baby's 5 minutes apgar score ?7 and at the age of <24 or >30 group than employed, in primigravi term born, baby's five minutes apgar score ?8 group. Also breastfeeding success score obtained immediately after birth was statistically higher in the group of 5 minutes apgar score ?8 than the group of ?7. It is very important to get demographic, social and obstetric information about the patient, evaluation of the breastfeeding self-efficiency and anxiety levels. So healthcare professionals have to take an active role in determinining factors that affect breastfeeding success and in providing education and counselling service.

Açıklama

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Anahtar Kelimeler

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Emzirme Öz Yeterlilik, Anksiyete, Emzirme Başarısı, New-Born Intensive Care Unit, Breastfeding Self-Efficiency, Anxiety, Breast-Feeding Succe

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yalcin Ozsoylu, D. ( 2019). Yenidoğan yoğun bakım ünitesi'nde bebeği yatan annelerin emzirme özyeterlilik ve anksiyete düzeylerinin emzirme başarısına etkisi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.