Karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nakilden beklentilerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Karaciğer transplantasyonu, farklı tedavi yöntemleri ile tedavisi olmayan, karaciğer yetmezliğindeki hastalara önerilen tek tedavi yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nakilden beklentilerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bir üniversitesi hastanesinin organ nakil merkezinin bekleme listesinde yer alan 37 hastanın tamamı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada nicel yöntem kullanılmış, araştırmacı tarafından 37 hasta üzerinden veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde sayı, yüzde, Ki Kare test ya da Fisher test istatistiği kullanıldı. Ölçek toplam puan karşılaştırılmasında ise Student t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nicel araştırmadan elde edilen sonuçlara göre hastaların cinsiyet, medeni durum, gelir durumları, hastalık tanısı zamanı ve nakil bekleme zamanı değişkenleriyle karaciğer nakli sırasında yaşadıkları sorun ve güçlükler üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında hastaların aile yaşadıkları yerler, aile tipleri, yaş ve yaşadıkları sorun, güçlükler üzerinde önemli bir etken olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yine hasta gruplarının nakilden pek fazla ümitleri olmasa da kısmen de olsa nakil olabilme düşüncelerinin hayata karşı pozitif kalabilmelerine imkan tanıdığı görüşüne varılmıştır.
The liver transplantation is defined as the single treatment method that is recommended in liver failure which does not have various treatment methods. This study has been carried out so as to determine the expectations and difficulties of the patients in the waiting list of liver transplantation. All of the 37 patients who were in waiting list of liver transplantation of a organ transplantation center of a university hospital consisted of the sample of this study. Quantitative method was used in the study and the data were collected from 37 patients by the researcher. Number, percentage, Chi Square test or Fisher test statistics were used in the analysis of the quantitative data. Student t-test and ANOVA analysis were used to compare the total score of the scale. The results obtained from the quantitative study of the patients in the waiting list of liver transplantation revealed that there were statistically significant differences in terms of the variables of gender, marital status, income status, disease diagnosis time and waiting time for transplantation time and the problems and difficulties they experienced during the process of liver transplantation (p<0.05). The findings obtained from the study presented that the factors of the families of the patients, the places they were living, their family types, their age and the problems they experienced during the process of liver transplantation. Moreover, it was concluded that the patients’ thoughts of being able to have transplantation, even partly, enabled them to have positive attitudes towards life although the patient groups did not have much hope from the transplantation.

Açıklama

Tez Danışmanı: Dr. Sennur KULA ŞAHİN

Anahtar Kelimeler

Aile, Canlı, Kadavra, Karaciğer, Karaciğer Nakli, Family, Living, Cadaver, Liver, Liver Transplantation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Comert, G. (2019). Karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların nakilden beklentilerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.