Relaps/refrakter lenfoma (mantle hücreli lenfoma hariç) hastalarında lenalidomid bazlı tedavi sonuçları: Çok merkezli sonuçlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TR- Dizin

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Lenfomalar, çoğunlukla B hücre kökenli heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Lenalidomid, kemo-immünoterapötik ajanlara talidomidin yapısal bir analoğu olarak dahil edilmiştir. Bu çalışmada amaç, mantle hücreli lenfoma dışı lenfomalarda, lenalidomid ile ilgili gerçek yaşam verilerimizi ortaya çıkarmaktır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2018- Ocak 2020 tarihleri arasında lenfoma tanısı alan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Lenalidomid kombine rejimleri şu şekilde gruplandırılmıştır: Lenalidomi -deksametazon (Len-D); lenalidomid-bendamustin (Len-B); lenalidomid-rituksimab (Len-R). Bulgular: On beş (%60.9) hasta Len-D, 6 (%30.4) hasta Len-B ve 2 (%8.7) hasta Len-R aldı. En yaygın yanıt 13 (%56.5) hasta ile progresif hastalık idi, sadece 2 (%8.7) hastada tam yanıt vardı. Sonuç: Lenalidomid, diffüz büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL), folliküler lenfoma (FL) ve indolen relaps/refrakter lenfomalar ile relaps/refrakter Hodgkin lenfomada (HL) yeni tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.
Objective: Lymphomas represent a heterogeneous group of diseases, mostly of B-cell origin. Lenalidomide is included in chemo-immunotherapeutic agents as a structural analog of thalidomide. In this study, the goal is to reveal our real-life data on lenalidomide. Patients and Methods: Patients diagnosed with lymphoma between January 2018-2020, were retrospectively analyzed. Lenalidomide combined regimens were grouped as: Lenalidomidedexamethasone (Len-D); lenalidomide-bendamustine (Len-B); lenalidomide-rituximab (Len-R). Results: Fifteen (60.9%) patients received Len-D, 6 (30.4%) patients received Len-B and 2 (8.7%). patients received Len-R Most common response was progressive disease with 13 (56.5%) patients, only 2 (8.7%) patients had a complete remission. Conclusion: Lenalidomide appears as new treatment options in relapsed/refractory Hodgkin lenfoma (HL), diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), follicular lymphoma (FL) and indolent lymphomas.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Non-hodgkin Lenfoma, Lenalidomid, Çok Merkezli Gerçek Yaşam Verileri, Hodgkin Lenfoma, Multi-center Real-life Data

Kaynak

Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

3

Künye

DOĞU M,SERİN İ,GEMİCİ A,KARIŞMAZ A,TURGUT B (2021). Relaps/Refrakter Lenfoma (Mantle Hücreli Lenfoma Hariç) Hastalarında Lenalidomid Bazlı Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Sonuçlar. Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları, 5(3), 61 - 65. Doi: 10.5578/llm.20219601