Safe method for the treatment of primary hyperparathyroidism in geriatric patients: minimally ınvasive parathyroidectomy

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aim: Primary hyperparathyroidism is the most important cause of clinically hypercalcemia. Parathyroid adenomas are the most common endocrinology disorder in primary hyperparathyroidism. In this study, we aimed to evaluate the reliability of this surgery in patients older than 65 years by examining the data of patients who underwent parathyroidectomy for parathyroid adenoma. Material and Method: Patients were divided into two groups as those aged 65 years and over and adults. Age, gender, comorbidities, ASA score, preoperative and postoperative laboratory findings, imaging methods and operative times were reviewed. A p value of <0.05 was used for significance. Results: Ninety patients with parathyroid adenoma were included in the study. Female gender was dominant in both groups. The mean age was 52.15 } 8.87 in Group 1 and 71.39 } 5.76 in Group 2. When the associated co-morbidity was evaluated, no statistical difference was found between the two groups for diabetes mellitus and hypertension diseases. When the patients with nephrolithisis were evaluated, there were 21/64 (32%) kidney stones in group 1 and 6/26 (23%) kidney stones in group 2 and there was no statistical difference in both groups. Although the ASA score was higher in the geriatric group, there was no difference between the duration of surgery and length of hospital stay. There were no postoperative complications and morbidity. Conclusion: Adenoma surgery is an effective treatment method for primary hyperparathyroidism. Additional diseases and geriatric age period patients do not lead to an increase in surgical efficacy and complication rates. The surgeon procedure time was not prolonged despite the significant difference in ASA score in geriatric patients. Minimally invasive parathyroidectomy is a safe surgical procedure in geriatric patients. Our study as far as we know is the first in our literature about minimal invasive parathyroidectomy on geriatric patients.
Amaç: Primer hiperparatiroidi klinik olarak saptanan hiperkalseminin en onemli sebebidir. Paratiroid adenomlar primer hiperparatiroidi tablosunda en sık rastalanan endokrinoloji bozukluktur. Bu calışmada paratirod adenom nedeni ile paratiroidektomi yapılan hastaların verileri incelenerek minimal invazif paratiroid cerrahisinin 65 yaş uzeri hastalarda guvenirliğinin değerlendirilmesi amaclandı. Materyal ve Metot: Hastalar 65 yaş uzeri olanlar ve erişkin yaş grubu olarak iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, ek hastalıklar ASA skoru, preoperatif ve postoperatif labaratuar bulguları, görüntüleme yöntemleri ve ameliyat süreleri gözden geçirildi. p değerinin anlamlılığı için <0,05 değeri kullanıldı. Bulgular: Paratiroid adenomlu 90 hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki grupta kadın cinsiyeti baskındı. Grup 1’de yaş ortalaması 52,15±8,87, Grup 2’de 71,39±5,76 idi. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde, diabetes mellitus ve hipertansiyon hastalıkları açısından iki grup arasında istatistiksel fark bulunmadı. Nefrolityasizi olan hastalar değerlendirildiğinde grup 1’de 21/64 (%32) böbrek taşı ve grup 2’de 6/26 (%23) böbrek taşı vardı ve her iki grupta da istatistiksel fark yoktu. Geriatrik grupta ASA skoru daha yüksek olmasına rağmen ameliyat süresi ve hastanede kalış süreleri arasında fark yoktu. Ameliyat sonrası komplikasyon ve morbidite yoktu. Sonuç: Adenom cerrahisi primer hiperparatiroidizm tedavisinde etkili tedavi metodudur. Ek hastalıklar ve geriatrik yaş grubu hastalar; cerrahinin etkinliğinde ve komplikasyon oranlarında artışa sebep olmamaktadır. Cerrahi işlem süresi geriatrik hasta grubunda ASA skorundaki anlamlı farklılığa rağmen uzamamıştır. Minimal invazif paratiroidektomi geriatrik hasta grubunda güvenle uygulanabilecek cerrahi yöntemdir. Çalışmamız literatürde ülkemizden geriatrik hastalarda minimal invaziv paratiroidektomi ile ilgili bildiğimiz ilk çalışmadır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Minimally İnvasive Parathyroidectomy, Geriatric Patient, Primary Hyperparathyroidism Surgery, Minimal İnvaziv Paratiroidektomi, Geriatrík Hasta, Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisi

Kaynak

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye

Eki̇ci̇, M , Kuzu, F , Zeren, S , Yıldırım, A , Akdemi̇r, E , Yaylak, F , Onbaşı, K , Algın, M . (2020). Geriatrik Hastalarda Primer Hiperparatiroidi Tedavisinde Güvenli Yöntem: Minimal İnvazif Paratiroidektomi . Kafkas Journal of Medical Sciences , 10 (3) , 214-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaftbd/issue/58222/840261