Lohusaların koronavirüs (COVID-19) korkusu ve doğum sonu destek gereksinimlerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma; lohusaların koronavirüs korkusu, doğum sonu destek gereksinimi ile desteğini ve bunları etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen çalışmanın verileri Kasım 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında sosyal medya aracılığıyla ulaşılan lohusalardan online olarak toplanmıştır. Çalışmaya 158 lohusa katılmıştır. Veri toplamada tanıtıcı bilgi formu, COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Doğum Sonrası Destek Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21,0 İstatistik programı kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, p 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Verilerin analizi için, sayı ve yüzde, Mann-Whitney U, Krusskal-Wallis ve Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda lohusaların yaş ortalamasının 29,9±6,08, %96,8’inin evli, %48,7’sinin üniversite mezunu, %51,3’ünün çalıştığı, eşlerin %38,6’sının üniversite mezunu, %73,4’ünün gelir durumunun orta, %67,7’sinin SSK’lı, %89,9’unun çekirdek aile ve %96,8’inin eşiyle aynı evde olduğu saptandı. COVID-19 Korkusu Ölçek puan ortalamasının 22,19±7,05 ve lohusaların COVID-19’dan çok korktukları, DSDÖ ihtiyacın öneminin toplam ortalama puanı; 168,12±49,8 ve ‘çok önemli’, alınan desteğin toplam ortalama puanı; 97,36±57,05 ve ‘destek yok’ olduğu belirlenmiştir. DSDÖ ihtiyacın önemi alt boyutlarının ortalama puanlarının, maddi destek; 47,48±13,51, duygusal destek; 48,11±15,76 bilgi desteği; 49,3±16,64, karşılaştırma; 23,22±9,13 olduğu belirlenmiştir. Alınan sosyal desteğin alt boyutlarının ortalama puanlarının, maddi destek; 25,87±15,85, duygusal destek; 30,24±16,21, bilgi desteği; 29,96±18,24, karşılaştırma; 13,62±10,35, olduğu belirlenmiştir. COVID-19 korkusu ölçeği ile DSDÖ ölçeğinin korelasyon analizinde; COVID-19 korkusu ölçeği ile İhtiyacın önemi arasında pozitif, alınan destek ile negatif yönde ve anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,005). DSDÖ ölçeğinin ihtiyacın önemi ve alınan destek analizinde pozitif yönde ve anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Sonuç olarak; COVID-19 korkusunun lohusaların destek gereksinimlerini arttırdığı ancak alınan desteğin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This work; This study was conducted to determine the postpartum women's fear of coronavirus, postpartum support needs and support, and the factors affecting them. The data of the descriptive, cross-sectional and relation-seeking study were collected online from puerperant women reached via social media between November 2020 and February 2021. 158 puerperant women participated in the study. Introductory information form, COVID-19 Fear Scale and Postpartum Support Scale were used in data collection. SPSS 21.0 Statistics program was used to evaluate the data. The results were evaluated at the 95% confidence interval, at the p 0.05 significance level. For the analysis of the data, number and percentage, Mann-Whitney U, Krusskal-Wallis and Spearman correlation analysis were performed. As a result of the research, the average age of the puerperal women was 29.9±6.08, 96.8% were married, 48.7% were university graduates, 51.3% were working, 38.6% of the spouses were university graduates, 73% were It was determined that the income level of 0.4 of them was medium, 67.7% of them had SSK, 89.9% of them were from nuclear family and 96.8% of them were in the same house with their spouses. The mean score of the Fear of COVID-19 Scale was 22.19±7.05 and the total mean score of the importance of WHO need for puerperants was very afraid of COVID-19; 168.12±49.8 and 'very important', total mean score of support received; 97.36±57.05 and 'no support'. The mean scores of the WHO sub-dimensions of importance of need, financial support; 47.48±13.51, emotional support; 48.11±15.76 information support; 49.3±16.64, comparison; It was determined to be 23.22±9.13. The average scores of the subdimensions of the social support received, financial support; 25.87±15.85, emotional support; 30.24±16.21, information support; 29.96±18.24, comparison; It was determined that it was 13.62±10.35. In the correlation analysis of the fear of COVID-19 scale and the WHO scale; A positive and significant relationship was found between the fear of COVID-19 scale and the importance of the need, and a negative and significant relationship with the support received (p<0.005). A positive and significant relationship was found in the analysis of the importance of the need and the support received in the WHO scale (p<0.05). As a result; It was concluded that the fear of COVID-19 increased the support needs of puerperant women, but the support received was insufficient.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, COVID-19 Korkusu, Lohusa, Sosyal Destek, Nursing, Fear of COVID-19, Postpartum, Social Support

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sevimli A., D. (2021). Lohusaların koronavirüs (COVID-19) korkusu ve doğum sonu destek gereksinimlerinin belirlenmesi. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.