(Dil ve Sistem Açısından) Aidiyet ve Kültür

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geleneksel olarak “kültür” kavramı birtakım özellikleri öne çıkarılarak tanımlanmak is-tenilir; fakat bu yazıda bir tanım üzerinden hareket etmek yerine, karşıt iki özelliği ara-cılığıyla kültür olgusu anlaşılmaya çalışılacaktır. Nitekim “kültür” kavramı paradoksal bir şekilde hem bir değişim ve gelişimi ifade etmekte hem de korumacı bir özellik taşı-yacak şekilde kullanılmaktadır. Bu iki karşıt özelliğin birlikte kullanılma sebebi, “sistem” ve “kültür” kavramları arasında kurulacak ilişki aracılığıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Kültür olgusunun anlaşılmasında kullanılacak diğer kavram çifti ise “dil” ve “aidiyet”tir. Kültür olgusunun aidiyet ile ilişkisi, bu olgunun bazı temel özelliklerinin ortaya konul-ması dışında, medeniyet ile olan ilişkisinin de çok yönlü olarak irdelenmesine fırsat vere-cektir. Diğer önemli olan nokta, “dil” ve “aidiyet” kavramlarının, kültür olgusunu nesnel bir şekilde yorumlayabilmemize olanak vermesidir. Amaç, kültür olgusunu her yönüyle açıklamaya yönelik bir tanım vermek yerine, onu belli bir açıdan incelemek ve özellikle de günlük yaşam içindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Felsefe Dünyası

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

72

Künye