The comparison of efficacy and tolerability of two bowel preparation agents in children: polyethylene glycol vs sodium phosphate

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Abstract: Adequate bowel cleansing with a good patient tolerability is important for high-quality and safe colonoscopy. We aimed to compare the efficacy and tolerability of an osmotic agent, polyethylene glycol (PEG) and a less frequently used stimulant agent, sodium phosphate (NP) for pediatric patients. We analyzed the records of pediatric patients who underwent colonoscopy and used either PEG or NP for bowel cleansing between January 2016 and December 2019. The patient tolerability of bowel preparation was assessed using a patient questionnaire that consisted of acceptance and adverse events, recording abdominal pain, nausea, vomiting, dizziness and severity of these symptoms. The quality of bowel preparation was assessed according to the Ottawa scale, including cleanliness and fluid quantity. The colonoscopic video records were retrospectively and blindly evaluated for Ottawa scale. There were a total of 145 patients (65 boys, 44.8%) with a mean age of 12.3±4.2 years. PEG was used in 93 patients (64.1%), while NP was used in 52 patients (35.9%). The mean age of the patients was significantly lower in PEG group (11.2±4.6 years) when compared to NP group (14.2±2.7 years) (p<0.0001). The patients who used PEG had significantly better tolerance without any complaints when compared to the patients who used NP (49/93 patients (52.7%) vs 14/52 patients (26.9%), respectively, p=0.003). Regarding the severity of symptoms in patients who had adverse events, the NP group had significantly more frequent moderate-severe side effects when compared to PEG group (15/52 patients (28.8%) vs 15/93 patients (16.1%), respectively, p=0.014). One of the children in NP group had severe hyperphosphatemia, which required fluid resuscitation. Regarding the efficacy of the preparations, 39/93 (41.9%) of the patients in PEG group had required wash and suctioning in any segments of the colon, this ratio was significantly lower in NP group (12/52 (23%)), (p=0.029). The Ottawa bowel preparation quality score in right colon and total Ottawa scale rating was significantly better in NP group when compared to PEG group (p=0.009 and 0.034, respectively). The Ottawa scores in mid and rectosigmoid colons were not significantly different between two groups. As conclusion, NP is more efficient in bowel cleansing when compared to PEG. But PEG had less frequent moderate-severe side effects compared to NP. Additionally, NP should be carefully used in selected cases where other bowel cleansing methods cannot be used, because of the severe side effects like hyperphosphatemia in children.
Özet: Hastalar tarafından iyi tolere edilebilen, yeterli bir bağırsak temizliğinin uygulanabilmesi, iyi kalitede ve güvenilir bir kolonoskopi yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda, çocuk hastalarda polietilen glikol (PEG) gibi ozmotik bir bağırsak temizleyici ile daha az kullanılan sodyum fosfat (SF) gibi uyarıcı bir ajanın etkinliğini ve kullanılabilirliğini karşılaştırmayı amaçladık. Hastanemizde, Ocak 2016 ve Aralık 2019 yılları arasında kolonoskopi yapılmış ve kolonoskopi hazırlık rejimi olarak PEG veya SF kullanılmış olan çocuk hastalarımızın kayıtlarını geriye dönük olarak değerlendirdik. Bağırsak temizliğinin kullanılabilirliği (tolerabilite), ilacın kullanım kolaylığı ve karın ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi yan etkileri ve bunların şiddetini sorgulayan bir anket ile değerlendirildi. Bağırsak temizliğinin kalitesi, temizliği ve sıvı miktarını değerlendiren Ottawa ölçeği ile belirlendi. Ottawa ölçeği, kolonoskopi video kayıtlarından kör bir şekilde ve geriye dönük olarak ölçüldü. Ortalama yaşları 12,3±4,2 yaş olan toplam 145 hasta (65 erkek, %44,8) çalışmaya alındı. Doksan üç (%64,1) hastada PEG, 52 hastada (%35,9) SF kullanılmıştı. Hastaların ortalama yaşları PEG grubunda (11,2±4,6 yaş) SF grubuna (14,2±2,7 yaş) göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,0001). Bağırsak temizliğinin kullanılabilirliği değerlendirildiğinde, PEG’nin, SF kullanan hastalara göre anlamlı olarak daha iyi tolere edildiği görüldü (sırasıyla, 49/93 hasta (%52,7) ve 14/52 hasta (%26,9), p=0,003). Yan etki oluşan hastalarda semptom şiddeti değerlendirildiğinde, SF grubunda, PEG grubuna kıyasla orta-ağır şiddetteki etkilerin daha sık oluştuğu gözlendi (sırasıyla, 15/52 hasta (%28,8) ve 15/93 hasta (%16,1), p=0,014). Sodyum fosfat kullanan çocukların birinde sıvı tedavisini gerektiren ağır hiperfosfatemi geliştiği görüldü. Kullanılan ilaçların etkinliği değerlendirildiğinde, PEG grubundaki 39/93 (%41,9) hastanın işlem sırasında aspirasyon gerektirdiği veya kolonun herhangi bir bölümünde katı kıvamlı dışkı izlendiği görüldü, bu oran SF grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (12/52 (%23)), (p=0,029). Ottawa ölçeğine göre değerlendirildiğinde, NP grubu, PEG grubuna göre sağ kolon ve toplam Ottawa skorlarında daha etkin bulundu (sırasıyla, p=0,009 ve p=0,034). Her iki gruptaki orta kolon ve rektosigmoid kolon Ottawa skorları arasında anlamlı fark bulunmadı. Sonuç olarak, bağırsak temizliğinde SF, PEG’e göre daha etkindi. Fakat orta-ağır yan etkiler PEG kullanan hastalarda, SF kullanan hastalara göre daha az görüldü. Ek olarak SF’nin çocuklarda hiperfosfatemi gibi ağır yan etkiler nedeniyle dikkatli kullanılması gerektiği görüldü.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bowel Preparation, Colonoscopy, Polyethylene Glycol, Sodium Phosphate, Bağırsak Temizliği, Kolonoskopi, Polietilen Glikol, Sodyum Fosfat

Kaynak

Osmangazi Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

42

Sayı

6

Künye

Aydemir Y, Barıs Z, Yurttas GN, Yavuz A, The Comparison of Efficacy and Tolerability of Two Bowel Preparation Agents in Children: Polyethylene Glycol vs Sodium Phosphate, Osmangazi Journal of Medicine, 2020;42(6):613-619 Doi: 10.20515/otd.748846