Akut lösemide nüks öngörüsünde olası şüpheli: trombositopeni

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çocukluk çağında, akut lösemi hastalarında nüks gelişmesi s ık olmamakla birlikte, mortalitesi yüksek bir komplikasyon olarak kar şımıza ç ıkmaktadır. Çalışmamızda, çocukluk çağı akut lösemi hastalar ının nüks riskinin öngörüsünde kolaylıkla kullanılabilecek kan belirteçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde, 20 y ıllık süreçte akut lösemi tanısı alan 279 çocuğun verileri geriye dönük tarandı. Tüm verilerine ulaşılabilen 42 nüks gelişmiş ve 37 nüks gelişmemiş akut lösemi olgusu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, tan ı esnasındaki ve takip sürecindeki kan say ımı belirteçleri ve fizik muayene bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Say ısal değişkenlerin kar şılaştırılmasında, Mann- Whitney U ve T- test kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ise, Ki- kare testi kullanıldı. Bulgular: Nüks gelişen çocuk değerlendirildiğinde; yirmidört çocuk B-hücreli ALL, 10 çocuk T-hücreli ALL, 8 çocuk AML tanısı almıştı. Nüks gelişmeyen olguların ise; 26 çocuk B-hücreli ALL, 10 çocuk T- hücreli ve 1 çocuk AML tanısı almıştı. Remisyon sağlandıktan sonraki izlemde, nüks gelişen 24 hastada ve nüks gelişmeyen dokuz hastada tr ombositopeni görüldü. Tüm hastalar değerlendirildiğinde; remisyon sonrasında, trombositopeni görülen olgularda nüks gelişme riski istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Remisyon döneminde, ortalama 3.86 hafta devam eden trombositopeni görülen tüm hastalarda nüks geliştiği gözlenmiştir. Sonuç: Çocukluk çağı akut lösemi hastalarının, remisyon dönemindeki iz lemleri esnasında trombositopeni gözlenmesi, öncelikle tedavide kullanılan kemoteröpetiklerin ve olası gelişen infeksiyonların kemik iliğine olan etkisi ile açıklanabilir. Ancak, çalışmamız göstermiştir ki; remisyon dönemi sonrasında geli şen ve üç haftadan uzun süren trombositopeni varlığı nüks gelişiminin öngörüsünde, ulaşımı kolay bir kan belirteci olarak kullanılabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çocuk Lösemi, Nüks, Trombositopeni

Kaynak

Van Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

1

Künye

Dokurel Çetin, İ., Özdemir, N., Celkan, T. T., Erdogan, S., & Apak, H. Akut Lösemide Nüksün Öngörüsünde Olası şüpheli: Trombositopeni. Van Tıp Dergisi, 29(1), 27-35.