The value of the tei index in predicting implantable cardioverter defibrillator shocks

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Yerkure Tanitim Yayincilik Hizmetleri As

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: İmplante edilen kardiyoverter defibrilatörler (İKD) uygun hastalarda ani ölüm riskini azaltmaktadır. Ancak İKD şokları ile artmış morbidite ve mortalite arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda son zamanlarda kardiyak olayları öngörmede sıklıkla kullanılan ekokardiyografik bir ölçüm olan Tei indeksinin İKD şokları ile ilişkisini inceledik. Yöntem: Uygun endikasyonla İKD implante edilen hastaların retrospektif olarak bazal özellikleri ve iki yıllık cihaz takipleri incelendi. İKD şoku alanlar ve İKD şoku almayanlar olarak iki grup oluşturuldu. Bu gruplar bazal özellikleri ve Tei indeksi açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma popülasyonumuzdaki kalp yetersizliği hastalarının İKD implantasyonunu takip eden iki yıl içerisinde hiç şok almayanlara göre ortalama Tei indeksleri anlamlı şekilde daha yüksek saptandı (0.70±0.10 vs 0.56±0.10, p<0.001). Primer koruma amaçlı İKD takılan hastalarda uygun veya uygunsuz şok alanların oranı %28,9 iken, sekonder koruma amaçlı İKD takılan i hastalarda şok alma oranı %71.1 olarak bulundu (p<0.001). İKD şoku alan hastalar İKD şoku almayan hastalara göre daha yaşlı, daha fazla sigara içiyor ve hipertansiyon sıklığı daha fazlaydı (p<0.001). Sonuç: Sonuç olarak; bu çalışmada Tei indeksi ile İKD uygun ve uygunsuz şokları arasında bir ilişki tespit gösterilmiştir. Tei indeksi İKD şoklarını predikte edebilecek basit bir yöntemdir. Anahtar sözcükler: Uygunsuz şok; implante edilen kardiyoverter defibrilatör; Tei indeksi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

52

Sayı

1

Künye

Seyis, S. (2018). The Value of the Tei Index in Predicting Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks. MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, 52(1), 36–40. https://doi.org/10.14744/SEMB.2017.29491