Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile klinik karar verme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.Yöntem: Araştırma Şubat 2016 tarihinde bir hemşirelik yüksekokulunun 2., 3. ve 4. sınıfl arı ile yapılmıştır. Çalışma 140 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; (1) Öğrencilerin sosyodemograŞ k ve bilgisayar kullanımına ilişkin özelliklerini inceleyen form, (2) Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği, (3) Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.00 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzdelikler ve ortalama±standart sapma şeklinde gösterilmiştir. Karşılaştırmalı istatistikler için "Kruskal-Wallis" ve "Mann Whitney U" testleri, ölçek puanlarının nümerik parametreler ile ilişkilerinin değerlendirilmesinde "Spearman Korelasyon Analizi" kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: "Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği"nin "seçenek ve Ş kirleri araştırmak" alt boyut puan ortalaması ikinci sınıf öğrencilerinde diğer sınıfl arda öğrenim gören öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İki ölçek arasında toplam puanlar açısından pozitif yönde bir korelasyon saptanmıştır (r=0.570; p<0.001). Sonuç: Bilgisayar kullanımına yönelik tutum puanları yüksek olan öğrencilerde klinik karar verme becerisinin de yüksek olduğu görülmüştür. Bilgisayar kullanma becerisinin hemşirelik eğitimi süresince öğrencilere kazandırılarak, hasta bakımında kalitenin artırılmasına katkıda bulunulmalıdır.
Aim: This descriptive research was designed to assess the correlation between the attitude of nursing students towards using computers in health care and clinical decision-making skills.Methods: The research was conducted on 140 second-, third-, and fourth-year students of a nursing school in February 2016. During the collection of data the following were used: (1) Form assessing socio-demographic features and attitudes on using computers of students, (2) Pretest for Attitudes toward Computers in Healthcare Assessment Scale, and (3) the Clinical Decision-Making in Nursing Scale. SPSS 15.00 package program was used in the statistical analysis of data. Descriptive statistics were shown as numbers, percentages and average&plusmn;standard deviations. The Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used for comparative statistics and Spearman correlation analysis was used to assess the relationship between scale points with numerical parameters. Statistical signiŞ cance level was accepted as p&lt;0.05.Results: The subscale of &quot;Search for alternatives or options&quot; within The Clinical Decision-Making in Nursing Scale was found to be signiŞ cantly higher in second-year students statistically when compared to other year students (p&lt;0.05). Positive correlation was found between the two scales in terms of total scores (r=0.570; p&lt;0.001). Conclusion: It was found that students having high tendency towards using computers have high clinical decision-making skills. It must be ensured that students acquire computer skills during nursing training in order to raise the quality of patient care.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

2

Künye

Özen, N., Yazıcıoğlu, İ., & Çınar, F. İ. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile klinik karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 14(2), 112-118.